Genel Hüküm ve Koşullar Oroox AG

§ 1 Uygulama kapsamı

(1) Aşağıdaki hükümler sadece tacirler, girişimciler ve kamu hukukuna tâbi tüzel kişiler ile kamu hukukuna tâbi özel mallar hakkında uygulanır.
(2) Bu sözleşmedeki hükümler münhasıran geçerli olacaktır. OROOX AG, yazılı olarak geçerliliklerine açıkça rıza göstermediği sürece, Müşterinin bu hükümlerle çelişen veya bunlardan sapan herhangi bir Genel İş Şart ve Koşulunu kabul etmeyecektir.
(3) Bu sözleşmenin ifası ve yürütülmesinde Lihtenştayn Prensliği hukuku uygulanacaktır.

§ 2 Sözleşmenin konusu

(1) Teklifteki anlaşmaya bağlı olarak, OROOX AG, ihtiyaç analizi / sistem planlama / organizasyon / programlama / dokümantasyon ve talimat (Oroox geliştirme) adımları aracılığıyla uygun bir Oroox uygulaması şeklinde müşteri tarafından belirtilen gereksinimler için uygun ve ekonomik bir çözüm geliştirecek veya müşterinin mevcut yazılımını teklifte belirtilen yeni özelliklere dönüştürecektir (yazılım uyarlaması). OROOX AG tarafından Oroox geliştirme veya uyarlama (bundan sonra tek tip olarak yazılım geliştirme olarak anılacaktır) kapsamı, bu sözleşmeden, ilgili yazılım teklifinden ve bu sözleşmenin ayrılmaz parçaları olan şartnamelerden kaynaklanmaktadır.
(2) Oluşturulan Oroox uygulamasının geliştirilmiş sürümlerinin daha sonra teslim edilmesi ayrı bir bakım sözleşmesi gerektirir.
(3) Kararlaştırılan hizmet, OROOX AG tarafından yazılım mühendisliğinin mevcut durumuna ve uygun profesyonel uygulama ilkelerine uygun olarak sağlanacaktır.
(4) Teklifte veya yazılım geliştirme sözleşmesinde aksi kararlaştırılmadıkça, Müşteri Oroox çözümünün hazırlanması için OROOX AG ile birlikte işlevsel bir şartname hazırlayacaktır. OROOX AG, müşteriyi bu konuda tavsiyelerde bulunarak destekleyecektir.
(5) Geliştirilecek yazılım belirsiz bir süre için, ancak en azından programın ekonomik ömrü boyunca kullanıma sunulacaktır.
(6) Sözleşmenin taraflarından her biri, diğerine bu sözleşmenin yürütülmesi için gerekli bilgileri sağlayabilecek ve yasal olarak bağlayıcı kararlar alabilecek veya aldırabilecek yetkili bir çalışan atayacaktır.
(7) Sözleşmenin imzalanmasından sonra hizmet kapsamında yapılan tüm değişiklikler, yalnızca üzerinde anlaşmaya varılması ve yazılım teklifine dahil edilmesi halinde sözleşmenin bir parçası haline gelecektir. OROOX AG, OROOX AG için ek masraflara yol açan hizmet kapsamındaki kararlaştırılmış değişiklikler durumunda Madde 7 uyarınca kararlaştırılan ücreti makul ölçüde artırma hakkını saklı tutar.
(8) Müşterinin daha sonraki bir zamanda seçtiği Oroox uygulamaları vb. için seçenekler Yazılım Teklifine ayrıca dahil edilecektir.
(9) OROOX AG alt yükleniciler kullanabilir.
(10) OROOX AG, Yazılımın oluşturulması için gereken çalışma saatlerini serbestçe seçebilir ve siparişin zamanında ve dikkatli bir şekilde yerine getirilmesini engellememek kaydıyla diğer siparişleri kabul edebilir.
(11) OROOX AG, Müşterinin hizmet tanımının veya talimatlarının yanlış, eksik, belirsiz veya nesnel olarak uygulanamaz olduğunu fark ederse, Müşteriyi bu durum ve sonuçları hakkında derhal yazılı olarak bilgilendirmelidir. Müşteri, kendi adına, hizmet tanımında veya talimatlarında yapılacak herhangi bir değişikliğe derhal karar vermelidir. Müşteri, bir siparişi onaylamadan veya bir siparişi değiştirmeden önce ve ayrıca oluşturma veya yeniden çalışma süresi boyunca OROOX AG'nin özel uygulama tekliflerini girişimcilik uzmanlığına dayanarak kontrol etmeli ve herhangi bir çekinceyi derhal OROOX AG'ye bildirmelidir.

§ 3 Mülkiyet, Kullanım Hakkının Kapsamı, Telif Hakkı

(1) Üzerinde mutabık kalınan ücretin tam olarak ödenmesi üzerine, müşteri sözleşmeden doğan tüm taşınır malların mülkiyetini edinir. Teslim edilen malların kabulden önce serbest kullanımına izin verilir.
(2) Müşteri, kendisine sağlanan Oroox uygulamasının münhasır olmayan, devredilebilir ve geçici olarak sınırsız kullanım hakkına sahiptir. Müşteri, garantinin sona ermesinden sonra yazılımdaki hataları düzeltebilir ve diğer değişiklikleri yapabilir, ancak yalnızca amaçlanan sözleşme kullanımı kapsamında. OROOX AG, kaynak kodu aktarımı hizmetin kararlaştırılmış bir parçası değilse, bu tür hata düzeltmeleri ve değişiklikler için programın kaynak formatını yayınlamak zorunda olmayacaktır.
(3) OROOX AG, Müşteri sözleşmenin izin verdiği ölçüde değiştirse veya kendi programlarıyla veya üçüncü bir tarafın programlarıyla birleştirse bile, ilgili ilişkili materyal de dahil olmak üzere Müşteriye teslim edilen Oroox uygulamasının tüm telif haklarının sahibi olarak kalacaktır. Müşteri, bu tür değişiklikler veya bağlantıların yanı sıra sözleşmeye bağlı kullanım için gerekli program kopyalarının oluşturulması durumunda OROOX AG'ye atıfta bulunan bir telif hakkı bildirimi ekleyecektir.

§ 4 Müşterinin Yükümlülükleri

(1) Müşteri, OROOX AG'nin yazılımın oluşturulması için gerekli faaliyetlerini desteklemeyi, özellikle de talep üzerine ve zamanında OROOX AG'ye Müşteri tarafından kullanılan sistem, sistem ortamı ve ilgili arayüzlerle ilgili olarak yazılımın oluşturulması için gerekli bilgi ve yardımları sağlamayı taahhüt eder. Müşteri, yazılımın oluşturulması için gerekli olan kendi çalışma alanındaki tüm ön koşulları ücretsiz olarak sağlayacaktır. Çalışma odaları mesai saatleri içinde erişilebilir olmalı ve gerekli iş ekipmanı mevcut olmalıdır. Test verileri ve diğer bilgiler zamanında sağlanmalı ve yazılımı çalıştırmakla görevlendirilen çalışanlar zamanında gönderilmelidir.
(2) Müşteri, siparişin gerçekleştirilmesi sırasında donanım yapılandırmasında veya sistem yazılımında meydana gelen değişiklikleri derhal OROOX AG'ye bildirecektir.
(3) Müşteri, tüm proje organizasyonu da dahil olmak üzere, Müşterinin kendi hizmetlerine ve üçüncü tarafların hizmetlerine yönelik arayüzlerde koordinasyon yükümlülüğünü üstlenecektir. OROOX AG yalnızca Hizmet Sözleşmesinde listelenen hizmetlerden sorumlu olacaktır.
(4) Müşteri, OROOX AG'nin işaretlerini, mülkiyet verilerini ve telif hakkı bildirimlerini programdan değiştiremez veya kaldıramaz. Bu aynı zamanda beraberindeki tüm materyaller için de geçerlidir.
(5) Müşteri yazılımı tamamen veya kısmen satarsa veya yerel bir taşıma veya dönüştürme yoluyla yerini değiştirirse, OROOX AG'yi buna göre bilgilendirecektir.

§ 5 Teslimat ve Kurulum, Yürütme Süresi

(1) OROOX AG, mutabık kalınan işlevsel testlerin gerçekleştirilmesi için Müşteriye programı kodlanmış ve girişe hazır biçimde sağlayacaktır. Gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra, nihai program sürümü yüklenecektir. Kaynak formatın transferi, teklifte veya yazılım geliştirme sözleşmesinde özel bir anlaşma gerektirir.
(2) Müşteri, OROOX AG'ye yazılım geliştirme, test ve kurulum amacıyla sistemin kullanımı ve bilgi işlem süreleri için yeterli olanakları sağlayacaktır. Gerekli hesaplama süreleri yazılım teklifinde belirtilecek ve önceden sabitlenecektir.
(3) OROOX AG, oluşturulan program için kullanıcı belgelerini ve ayrı bir anlaşma durumunda ek olarak geliştirme belgelerini sağlayacaktır. Geliştirme dokümantasyonunu teslim etme yükümlülüğü teklifte ayrıca belirtilecektir.
(4) Teklif için uygulama süreleri kararlaştırılmalıdır (gerekirse bir zaman ve faaliyet planında). Bu son tarihler bağımsız kilometre taşlarıyla da ilişkilendirilebilir. Daha uzun üretim süreleri söz konusu olduğunda, devir teslim ve işlevsel yeterliliğin sağlanması için en az bir beklenen ve bir son zaman noktası üzerinde anlaşmaya varılmalıdır.
(5) OROOX AG, İş Sahibini zaman çizelgesine uygun olarak üretimin ilerleyişi hakkında bilgilendirecek ve İş Sahibinin talep üzerine ilgili belgelere ve bunların alıntılarına erişimini sağlayacaktır.
(6) Uygulama sürelerine uyulması, Müşterinin yükümlülüklerinin zamanında ve uygun şekilde yerine getirilmesine ve tüm teknik soruların açıklığa kavuşturulmasına tabidir. Müşteri engelden sorumluysa veya Müşteri işbirliği yapmazsa veya zamanında işbirliği yapmazsa, OROOX AG gecikmeden sorumlu olmadığı sürece, uygulama süreleri makul bir şekilde uzatılacaktır.
(7) Uygulama süreleri, özellikle grevler ve lokavtlar olmak üzere endüstriyel anlaşmazlıklar kapsamındaki önlemlerin yanı sıra OROOX AG'nin kontrolü dışındaki öngörülemeyen engeller durumunda, bu engellerin yazılımın oluşturulması üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu ölçüde uzatılacaktır. Bu durum, engelleme veya kesintinin OROOX AG'nin yasadışı eylemlerle sorumlu olduğu bir iş anlaşmazlığından kaynaklanması halinde geçerli olmayacaktır. Yürütme süreleri, bu tür önlemlerin ve engellerin süresine uygun olarak uzatılacaktır. OROOX AG, halihazırda mevcut bir gecikme sırasında ortaya çıksalar bile yukarıda belirtilen durumlardan sorumlu olmayacaktır. OROOX AG, bu tür engellerin başlangıcını ve sonunu müşteriye mümkün olan en kısa sürede bildirecektir.
(8) OROOX AG'nin yazılımın oluşturulmasında temerrüde düşmesi halinde, Müvekkil yalnızca OROOX AG'nin yazılımın oluşturulmasındaki gecikmeden sorumlu olması halinde yasal hükümler çerçevesinde sözleşmeden cayabilir. Küçük görev ihlalleri durumunda, sözleşmeden çekilme hariç tutulacaktır. İspat yükümlülüğünde müşterinin aleyhine bir değişiklik yukarıdaki hükümlerle ilişkili değildir.
(9) OROOX AG'nin talebi üzerine, İş Sahibi, yazılımın oluşturulmasındaki gecikme nedeniyle sözleşmeden çekilip çekilmeyeceğini veya yazılımın oluşturulmasında ısrar edip etmeyeceğini makul bir süre içinde beyan etmekle yükümlüdür.
(10) Teklifte aksi kararlaştırılmadıkça, OROOX AG, programların uygulanması ve kullanılması için gerekli olduğu ölçüde ve zamanında Müşterinin programların kullanımı için öngördüğü personele talimat verecektir.
(11) OROOX AG - teklifte kararlaştırıldığı ölçüde - programların kullanımına yönelik personeli programların uygulanması ve kullanımı için gerekli ölçüde ve zamanında eğitecektir.
(12) OROOX AG, Müşteriyi - teklifte kararlaştırıldığı ölçüde - programların kullanımı ve garanti kapsamında olmayan kusurların giderilmesi konusunda uygun niteliklere sahip personel ile destekleyecektir.

§ 6 Kabul

(1) OROOX AG tarafından üretilen yazılım, müşteri tarafından aşağıdaki hükümlere uygun olarak kabul edilecektir.
(2) Müşteri, OROOX AG'nin performansının performans tanımına uygun olması halinde derhal yazılı olarak kabul beyanında bulunacaktır. Programların veya programların bağımsız bölümlerinin kabulü, başarılı işlevsel testlere tabi olacaktır. Programların teklifte kararlaştırılan gereklilikleri karşılaması halinde başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği kabul edilecektir. Küçük kusurlar nedeniyle kabul reddedilemez. İşlevsel testin türü, kapsamı ve süresi teklifte veya zaman ve faaliyet planında belirtilir. Fonksiyonel test süresince uygun niteliklere sahip OROOX AG çalışanlarının özel olarak hazır bulunması konusunda da anlaşmalar yapılabilir. İşlevsel test, işlevsel yeterlilik bildiriminin alınmasından sonraki ilk iş gününde başlar.
(3) Gerekirse, OROOX AG işlevsel test sırasında müşteriyi destekleyecektir.
(4) İşveren, fonksiyonel test sırasında ortaya çıkan program gerekliliklerinden sapmaları derhal yazılı olarak OROOX AG'ye bildirmekle yükümlüdür.
(5) İşlevsel testler sırasında programların gerekliliklerinden sapmalar tespit edilir ve buna rağmen programlar kabul edilirse, sapmalar müşteri tarafından kabul beyanında kusur olarak kaydedilmelidir.
(6) Müşteri, acil ve haklı bir şikayet dışında herhangi bir nedenle işlevsel teste katılmazsa, yazılım kurulumdan dört hafta sonra kabul edilmiş sayılır.

§ 7 Ücret, ödeme koşulları, mahsup, alıkoyma

(1) Müşteri, oluşturulan ve sağlanan Oroox uygulamasının kullanımı için OROOX AG'ye bir kerelik lisans ücreti ödeyecektir.
(2) Ücretin miktarı teklife dahil edilecektir. Ödeme, programın kabulü üzerine veya teklifte ayrıca kararlaştırılan ödeme tarihlerinde muaccel hale gelecektir.
(3) Programın sunulması için gerekli sunucu erişimi müşteri tarafından sağlanacaktır. Oroox AG, geliştirme süresi boyunca sunucu geliştirme kaynaklarını sağlar.
(4) Yasal katma değer vergisi OROOX AG'nin fiyatlarına dahil değildir; faturada, faturalama günündeki yasal oran üzerinden ayrıca gösterilir.
(5) Aksi kararlaştırılmadıkça danışmanlık ve eğitim masrafları fiyata dahil değildir.
(6) OROOX AG'ye yapılacak ödemeler, vadesi geldiğinde, ancak en geç fatura tarihinden itibaren 14 gün içinde kesinti yapılmaksızın yapılacaktır. OROOX AG hesabına ödeme yapılması durumunda, tutarın hesaba yatırıldığı tarih belirleyici olacaktır.
(7) Bir indirimin düşülmesi özel bir yazılı anlaşma gerektirir.
(8) Müşteri ödemede temerrüde düşerse, OROOX AG, temel faiz oranının yıllık yüzde altı puan üzerinde bir oranda temerrüt faizi talep etme hakkına sahip olacaktır. Daha yüksek faiz oranları veya daha fazla zarar iddiası hariç tutulmayacaktır.
(9) Müşteri sadece karşı talepleri yasal olarak belirlenmişse, karara hazırsa, ihtilafsızsa veya OROOX AG tarafından kabul edilmişse mahsup hakkına sahip olacaktır. Müşteri, sadece karşı talebi aynı sözleşme ilişkisine dayandığı sürece alıkoyma hakkını kullanma hakkına sahip olacaktır.

§ 8 Garanti - Kaliteye ilişkin kusurlar

(1) Riskin devri sırasında teslimat kaleminde bir kusur mevcutsa, OROOX AG, kendi tercihine bağlı olarak, kusuru giderme veya kusursuz bir ürün teslim etme (müteakip ifa) hakkına sahip olacaktır.
(2) Sonraki ifa durumunda, OROOX AG, sonraki ifa amacıyla gerekli olan tüm masrafları, özellikle de teslimat kaleminin ifa yerinden başka bir yere götürülmüş olması nedeniyle artmaması koşuluyla, nakliye, seyahat, işçilik ve malzeme masraflarını karşılamakla yükümlü olacaktır.
(3) Sonraki performansın başarısız olması durumunda, Müşteri - bu Hüküm ve Koşulların 10. Maddesi uyarınca herhangi bir tazminat talebine halel getirmeksizin - kendi takdirine bağlı olarak kusuru kendisi düzeltebilir ve gerekli masrafların geri ödenmesini talep edebilir, ücreti düşürebilir veya sözleşmeden çekilebilir.
(4) Müşteri, herhangi bir kusuru e-posta yoluyla OROOX AG'ye bildirecektir. Kusuru makul sınırlar içinde belirleyecek, izole edecek ve yazılı olarak belgeleyecektir. Bu amaçla, örneğin depolanan veriler, giriş ve çıkış verilerinin yanı sıra ara ve test sonuçları gibi gerekli belgeleri toplayacaktır.
(5) Müşterinin yazılımdaki bir kusur nedeniyle OROOX AG'ye karşı talepleri için garanti süresi, yasal sınırlama süresinin başlangıcından itibaren on iki ay olacaktır, ancak en erken yazılımın bu Hüküm ve Koşulların 6. maddesine uygun olarak kabul edilmesinden sonra olacaktır. Bu, yaşam, uzuv veya sağlığa zarar verme durumlarında, kasıtlı veya ağır ihmalkar görev ihlali durumlarında veya OROOX AG tarafından önemli bir sözleşme yükümlülüğünün kusurlu ihlali durumlarında geçerli olmayacaktır. Bu durum, OROOX AG'nin kusuru hileli bir şekilde gizlemesi veya yazılımın kalitesi için bir garanti üstlenmesi halinde de geçerli olmayacaktır.
(6) Kararlaştırılan kaliteden önemsiz sapmalar, kullanılabilirliğin önemsiz ölçüde bozulması veya hatalı veya ihmalkar kullanım, uygun olmayan ekipman veya sözleşme kapsamında üstlenilmeyen özel etkiler sonucunda riskin geçmesinden sonra ortaya çıkan hasarların yanı sıra tekrar üretilemeyen yazılım hataları durumunda garanti talepleri mevcut olmayacaktır. Müşteri veya üçüncü taraflar yazılımda uygunsuz değişiklikler yaparsa, bunlar ve ortaya çıkan sonuçlar için de hiçbir garanti talebi olmayacaktır.
(7) Veri kaybı için sorumluluk üstlenildiği ölçüde, sorumluluk, Müşterinin düzenli ve tehlikeli veri yedeklemeleri gerçekleştirmiş olması durumunda ortaya çıkacak tipik kurtarma maliyeti ile sınırlı olacaktır. Yazılımın arızalanması sonucunda Müşterinin maruz kaldığı ve bu yazılımla işlenen süreçlerin düzenli ve hızlı bir şekilde kontrol edilmesi durumunda önlenebilecek zararlar için sorumluluk kabul edilmeyecektir.
(8) OROOX AG, garanti kusurlarının mevcut olmadığını kanıtlarsa, Müşterinin kusur bildiriminin gerekçelendirilmediğinden haberdar olması veya bunun ağır ihmal nedeniyle bilinmemesi koşuluyla, kusurun giderilmesi nedeniyle verilen hizmetlerin maliyetlerinin genel olarak uyguladığı oranlara göre geri ödenmesini talep etme hakkına sahip olacaktır.
(9) OROOX AG'ye karşı tazminat ve masrafların geri ödenmesi talepleri için bu Hüküm ve Koşulların 10. Maddesi geçerli olacaktır. Müşterinin OROOX AG'ye ve onun vekillerine karşı maddi bir kusurdan kaynaklanan diğer talepleri veya bu § 8'de düzenlenenler dışındaki talepleri hariç tutulur.

§ 9 Sınai mülkiyet hakları ve telif hakları - mülkiyet kusurları

(1) Aksi kararlaştırılmadıkça, OROOX AG Yazılımı yalnızca teslimatın yapıldığı ülkede üçüncü tarafların sınai mülkiyet hakları ve telif haklarından (bundan böyle "Mülkiyet Hakları" olarak anılacaktır) arındırılmış olarak sağlamakla yükümlüdür.
(2) Üçüncü bir taraf, OROOX AG tarafından üretilen ve sözleşmeye uygun olarak kullanılan yazılımın sınai mülkiyet haklarını ihlal etmesi nedeniyle İş Sahibine karşı haklı taleplerde bulunursa, OROOX AG, Madde 8 paragraf 5'te belirtilen süre içinde İş Sahibine karşı sorumlu olacaktır. Bu Hüküm ve Koşulların 5. maddesi aşağıdaki gibidir:
OROOX AG başlangıçta, kendi tercihine bağlı olarak, ya ihlal edildiği iddia edilen haklarla ilgili gerekli lisansları temin etme ya da ihlal eden yazılım veya bir parçası ile değiştirilmesi durumunda, oluşturulan yazılımla ilgili ihlal suçlamasını ortadan kaldıran değiştirilmiş yazılımı veya parçalarını Ana'nın kullanımına sunma hakkına sahip olacaktır. Bu müteakip ifa başarısız olursa, Müşteri yasal haklara sahip olacaktır; özellikle, Müşteri, kendi tercihine bağlı olarak, mülkiyet kusurunu kendisi giderme ve gerekli masrafların geri ödenmesini talep etme, ücreti düşürme veya kendi tercihine bağlı olarak sözleşmeden çekilme hakkına sahip olacaktır. Aksi takdirde, mülkiyet haklarının ihlali durumunda, bu Hüküm ve Koşulların 8. Maddesinin hükümleri mutatis mutandis uygulanacaktır. OROOX AG'nin tazminat ödeme yükümlülüğü, bu Hüküm ve Koşulların 10. maddesine tabidir.
(3) Yukarıda belirtilen yükümlülükler OROOX AG için yalnızca Müşterinin bir ihlali kabul etmemesi durumunda geçerli olacaktır ve OROOX AG tüm savunma ve yargı dışı önlemleri alma hakkını saklı tutar.
(4) Müşterinin talepleri, Müşterinin fikri mülkiyet haklarının ihlalinden sorumlu olduğu ölçüde hariç tutulacaktır.
(5) Fikri mülkiyet haklarının ihlali, Müşterinin özel özelliklerinden, OROOX AG tarafından öngörülemeyen bir uygulamadan veya Yazılımın Müşteri tarafından değiştirilmesinden veya OROOX AG tarafından tedarik edilmeyen ürünlerle birlikte kullanılmasından kaynaklanıyorsa, Müşterinin talepleri de hariç tutulacaktır.
(6) Mülkiyetle ilgili diğer kusurlar durumunda, bu Hüküm ve Koşulların 8. ve 10. maddelerinin hükümleri mutatis mutandis uygulanacaktır.
(7) Müşterinin OROOX AG'ye ve vekillerine karşı mülkiyetteki bir kusurdan veya bu § 9'da düzenlenenler dışındaki taleplerden kaynaklanan diğer tüm talepleri hariç tutulacaktır.

§ 10 Diğer tazminat talepleri

(1) Müşteri tarafından OROOX AG'ye karşı yapılan tazminat ve masrafların geri ödenmesi talepleri (bundan böyle "Tazminat Talepleri" olarak anılacaktır), hangi yasal gerekçeye dayanırsa dayansın, hariç tutulacaktır. Bu özellikle sözleşmeden doğan yükümlülüklerin ihlali ve haksız fiil için geçerlidir.
(2) Bununla birlikte, OROOX AG, can, uzuv veya sağlık yaralanmasından kaynaklanan zararlar için yasal hükümlere uygun olarak sorumlu olacaktır.
(3) OROOX AG, OROOX AG tarafından kasıtlı veya ağır ihmalkar bir görev ihlalinden veya temsilcileri veya vekilleri tarafından kasıtlı veya ağır ihmalkar bir görev ihlalinden kaynaklanan zararlar için yasal hükümlere uygun olarak sorumlu olacaktır. OROOX AG kasıtlı görev ihlali ile suçlanmıyorsa, zarar sorumluluğu öngörülebilir, tipik olarak meydana gelen zararla sınırlı olacaktır.
(4) OROOX AG, temel bir sözleşme yükümlülüğünü kusurlu bir şekilde ihlal ederse, yasal hükümlere uygun olarak sorumlu olacaktır; ancak bu durumda, tazminat sorumluluğu öngörülebilir, tipik olarak meydana gelen hasarla sınırlı olacaktır.
(5) OROOX AG, bir kusuru hileli bir şekilde gizlemişse veya yazılımın kalitesi için bir garanti üstlenmişse, yasal hükümler uyarınca sorumlu olacaktır.
(6) Ürün Sorumluluğu Yasası hükümleri uyarınca sorumluluğun zorunlu olması halinde de aynı hüküm uygulanır.
(7) OROOX AG'ye karşı tazminat sorumluluğu hariç tutulduğu veya sınırlandırıldığı ölçüde, bu durum OROOX AG'nin çalışanları, işçileri, temsilcileri ve vekillerinin kişisel tazminat sorumluluğu için de geçerli olacaktır.
(8) İspat yükünde Müşteri aleyhine bir değişiklik yukarıdaki hükümlerle ilişkilendirilmez.

§ 11 Gizlilik

Sözleşme tarafları, bu sözleşme ilişkisinde sözleşme tarafı hakkında alınan tüm bilgileri sınırsız bir süre boyunca gizli tutmayı taahhüt eder. Bu sadece operasyonel organizasyonel süreçler için değil, aynı zamanda gizli olarak tanımlanan veya ticari ve iş sırrı olarak kabul edilebilecek tüm bilgiler için de geçerlidir. Gizlilik yükümlülüğü, diğer tarafın sözleşmeyi ihlal etmesine neden olmaksızın, bilginin genel olarak bilinmesi veya diğer tarafça zaten biliniyor olması halinde ve bu ölçüde geçerli olmayacaktır.

§ 12 Genel Hükümler

(1) Bu sözleşmenin uygulanması amacıyla müşteri ve OROOX AG arasında yapılan tüm anlaşmalar bu sözleşmede yazılı olarak belirtilmiştir.
(2) Bu sözleşmenin ve teklifin ekleri, imzalandıktan sonra bu sözleşmenin bir parçasıdır.
(3) Bu sözleşmeden doğan tüm anlaşmazlıklar için yargı yeri, Müşterinin bir tüccar, kamu hukuku kapsamında bir tüzel kişilik veya kamu hukuku kapsamında özel bir fon olması durumunda OROOX AG'nin iş yeri olacaktır. Bununla birlikte, OROOX AG, Müşterinin iş yeri üzerinde yargı yetkisine sahip mahkemede Müşteriyi dava etme hakkına da sahip olacaktır.
(4) Bu sözleşmenin münferit hükümlerinin daha sonraki bir durum nedeniyle yasal olarak geçerli olmaması veya yasal geçerliliğini yitirmesi veya bu sözleşmedeki bir boşluğun ortaya çıkması durumunda, kalan hükümlerin yasal geçerliliği bundan etkilenmeyecektir.
(5) OROOX AG, güvenlik nedenleriyle, hizmet kalitesini artırmak ve kalite standardını korumak için hizmet ve proje görüşmelerinin kaydedilebileceğini açıkça belirtmektedir.

Statü: 02/2023