Ogólne warunki handlowe Oroox AG

§ 1 Zakres zastosowania

(1) Poniższe przepisy mają zastosowanie wyłącznie do kupców, przedsiębiorców i osób prawnych prawa publicznego oraz majątku specjalnego prawa publicznego.
(2) Postanowienia niniejszej umowy mają zastosowanie wyłącznie. OROOX AG nie akceptuje żadnych Ogólnych Warunków Handlowych Klienta, które są sprzeczne lub odbiegają od tych postanowień, chyba że OROOX AG wyraźnie wyraził zgodę na ich ważność na piśmie.
(3) Do wykonania i realizacji niniejszej umowy stosuje się prawo Księstwa Liechtensteinu.

§ 2 Przedmiot umowy

(1) W zależności od umowy zawartej w ofercie, OROOX AG opracuje odpowiednie i ekonomiczne rozwiązanie dla wymagań określonych przez klienta w postaci odpowiedniej aplikacji Oroox, poprzez etapy analizy wymagań / planowania systemu / organizacji / programowania / dokumentacji i instrukcji (rozwój Oroox) lub przekształci istniejące oprogramowanie klienta w nowe specyfikacje określone w ofercie (adaptacja oprogramowania). Zakres rozwoju lub adaptacji Oroox (zwany dalej jednolicie rozwojem oprogramowania) przez OROOX AG wynika z niniejszej umowy, powiązanej oferty oprogramowania i specyfikacji, które są integralnymi częściami niniejszej umowy.
(2) Późniejsza dostawa ulepszonych wersji stworzonej aplikacji Oroox wymaga osobnej umowy serwisowej.
(3) Uzgodniona usługa jest świadczona przez OROOX AG zgodnie z aktualnym stanem inżynierii oprogramowania i zasadami właściwej praktyki zawodowej.
(4) O ile nie uzgodniono inaczej w ofercie lub w umowie dotyczącej rozwoju oprogramowania, Klient przygotowuje specyfikację funkcjonalną z OROOX AG w celu przygotowania rozwiązania Oroox. OROOX AG wspiera klienta w tym zakresie poprzez udzielanie porad.
(5) Oprogramowanie, które ma zostać opracowane, zostanie udostępnione na czas nieokreślony, ale przynajmniej na okres ekonomicznej użyteczności programu.
(6) Każda ze stron umowy jest zobowiązana do wyznaczenia kompetentnego pracownika, który będzie w stanie udzielić informacji niezbędnych do realizacji umowy oraz podejmować lub organizować prawnie wiążące decyzje.
(7) Wszelkie zmiany zakresu usług dokonane po zawarciu umowy stają się częścią umowy tylko wtedy, gdy zostały uzgodnione i uwzględnione w ofercie oprogramowania. OROOX AG zastrzega sobie prawo do uzasadnionego zwiększenia wynagrodzenia uzgodnionego zgodnie z § 7 w przypadku uzgodnionych zmian w zakresie usług, które prowadzą do dodatkowych kosztów dla OROOX AG.
(8) Opcje dla aplikacji Oroox itp., które Klient wybierze w późniejszym czasie, zostaną uwzględnione oddzielnie w Ofercie Oprogramowania.
(9) OROOX AG może korzystać z podwykonawców.
(10) OROOX AG może dowolnie wybierać godziny pracy wymagane do stworzenia Oprogramowania i przyjmować inne zamówienia, pod warunkiem, że nie wpłynie to negatywnie na terminową i staranną realizację zamówienia.
(11) Jeżeli OROOX AG dowie się, że opis usług lub instrukcje Klienta są nieprawidłowe, niekompletne, niejednoznaczne lub obiektywnie niewykonalne, musi niezwłocznie powiadomić Klienta na piśmie o tej okoliczności i jej konsekwencjach. Ze swojej strony klient musi niezwłocznie podjąć decyzję o wszelkich zmianach w opisie usługi lub swoich instrukcjach. Klient musi sprawdzić specjalne propozycje realizacji OROOX AG na podstawie swojej wiedzy w zakresie przedsiębiorczości przed potwierdzeniem zamówienia lub przed zmianą zamówienia, a także w okresie tworzenia lub przerabiania i musi niezwłocznie poinformować OROOX AG o wszelkich zastrzeżeniach.

§ 3 Własność, zakres prawa do korzystania, prawa autorskie

(1) Po całkowitej zapłacie uzgodnionego wynagrodzenia klient nabywa własność wszystkich ruchomości należnych na podstawie umowy. Dozwolone jest swobodne korzystanie z dostarczonych towarów przed ich odbiorem.
(2) Klient ma prawo do niewyłącznego, zbywalnego i nieograniczonego czasowo korzystania z dostarczonej mu aplikacji Oroox. Klient może poprawiać błędy w oprogramowaniu po wygaśnięciu gwarancji, a także wprowadzać inne zmiany, ale tylko w zakresie zamierzonego zastosowania umownego. OROOX AG nie jest zobowiązany do udostępnienia formatu źródłowego programu do takich poprawek błędów i zmian, jeśli przekazanie kodu źródłowego nie jest uzgodnioną częścią usługi.
(3) OROOX AG pozostaje właścicielem wszystkich praw autorskich do aplikacji Oroox przekazanej Klientowi, w tym odpowiednich powiązanych materiałów, nawet jeśli Klient zmodyfikuje ją w zakresie dozwolonym umową lub połączy ją z własnymi programami lub programami strony trzeciej. Klient umieszcza informację o prawach autorskich odnoszącą się do OROOX AG w przypadku takich zmian lub połączeń, jak również w przypadku tworzenia kopii programu wymaganych do użytku umownego.

§ 4 Obowiązki Klienta

(1) Klient zobowiązuje się do wspierania działań OROOX AG wymaganych do stworzenia oprogramowania, w szczególności do dostarczenia OROOX AG na żądanie i w odpowiednim czasie informacji i pomocy niezbędnych do stworzenia oprogramowania w odniesieniu do systemu używanego przez Klienta, środowiska systemowego i powiązanych interfejsów. Klient zapewnia bezpłatnie wszelkie warunki wstępne w obszarze swojej sfery operacyjnej, które są niezbędne do stworzenia oprogramowania. Pomieszczenia robocze muszą być dostępne w godzinach pracy, a niezbędny sprzęt roboczy musi być dostępny. Dane testowe i inne informacje muszą być udostępniane w odpowiednim czasie, a pracownicy, którym zlecono obsługę oprogramowania, muszą być wysyłani w odpowiednim czasie.
(2) Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić OROOX AG o wszelkich zmianach w konfiguracji sprzętu lub oprogramowania systemowego w trakcie realizacji zamówienia.
(3) Klient przyjmuje na siebie obowiązek koordynacji na interfejsach z własnymi usługami Klienta i usługami stron trzecich, w tym z całą organizacją projektu. OROOX AG ponosi odpowiedzialność wyłącznie za usługi wymienione w Umowie o świadczenie usług.
(4) Klient nie może zmieniać ani usuwać z programu oznaczeń, danych własnościowych i informacji o prawach autorskich OROOX AG. Dotyczy to również wszystkich materiałów towarzyszących.
(5) Jeśli klient sprzedaje oprogramowanie w całości lub w części lub przenosi je w drodze lokalnej przeprowadzki lub konwersji, powinien odpowiednio powiadomić o tym OROOX AG.

§ 5 Dostawa i instalacja, okres realizacji

(1) OROOX AG dostarczy Klientowi program w postaci zakodowanej i gotowej do wprowadzenia w celu przeprowadzenia uzgodnionych testów funkcjonalnych. Po dokonaniu niezbędnych korekt należy zainstalować ostateczną wersję programu. Przekazanie formatu źródłowego wymaga specjalnego porozumienia w ofercie lub w umowie dotyczącej rozwoju oprogramowania.
(2) Klient zapewnia OROOX AG wystarczające możliwości korzystania z systemu i czasy obliczeniowe w celu opracowania, testowania i instalacji oprogramowania. Wymagane czasy obliczeń zostaną określone w ofercie oprogramowania i zostaną ustalone z góry.
(3) OROOX AG dostarczy dokumentację użytkownika dla stworzonego programu oraz, w przypadku odrębnej umowy, dodatkowo dokumentację rozwojową. Obowiązek dostarczenia dokumentacji rozwojowej zostanie oddzielnie odnotowany w ofercie.
(4) Należy uzgodnić okresy realizacji oferty (w razie potrzeby w planie czasu i działań). Terminy te mogą być również powiązane z samodzielnymi kamieniami milowymi. W przypadku dłuższych okresów produkcji należy uzgodnić co najmniej jeden oczekiwany i jeden najpóźniejszy moment przekazania i osiągnięcia zdolności funkcjonalnej.
(5) OROOX AG poinformuje Zleceniodawcę o postępach w produkcji zgodnie z harmonogramem i zapewni Zleceniodawcy dostęp do odpowiednich dokumentów i wyciągów z nich na żądanie.
(6) Przestrzeganie terminów realizacji jest uzależnione od terminowego i prawidłowego wypełnienia zobowiązań Klienta oraz wyjaśnienia wszystkich kwestii technicznych. Terminy realizacji zostaną odpowiednio przedłużone, jeśli Klient jest odpowiedzialny za przeszkodę lub jeśli Klient nie współpracuje lub nie współpracuje w odpowiednim czasie, chyba że OROOX AG jest odpowiedzialny za opóźnienie.
(7) Okresy realizacji zostaną przedłużone w przypadku działań w ramach sporów zbiorowych, w szczególności strajków i lokautów, a także w przypadku nieprzewidzianych przeszkód pozostających poza kontrolą OROOX AG, o ile takie przeszkody mają znaczący wpływ na tworzenie oprogramowania. Nie ma to zastosowania, jeżeli przeszkoda lub przerwa jest spowodowana sporem pracowniczym, za który OROOX AG ponosi odpowiedzialność poprzez bezprawne działania. Okresy realizacji zostaną przedłużone zgodnie z czasem trwania takich środków i przeszkód. OROOX AG nie ponosi odpowiedzialności za wyżej wymienione okoliczności, nawet jeśli wystąpią one podczas już istniejącego opóźnienia. OROOX AG powiadomi klienta o rozpoczęciu i zakończeniu takich przeszkód tak szybko, jak to możliwe.
(8) W przypadku zwłoki OROOX AG w tworzeniu oprogramowania, Zleceniodawca może odstąpić od umowy w ramach przepisów ustawowych tylko wtedy, gdy OROOX AG jest odpowiedzialny za opóźnienie w tworzeniu oprogramowania. W przypadku drobnych naruszeń obowiązków odstąpienie od umowy jest wykluczone. Zmiana ciężaru dowodu na niekorzyść klienta nie jest związana z powyższymi postanowieniami.
(9) Na żądanie OROOX AG Zleceniodawca jest zobowiązany do zadeklarowania w rozsądnym terminie, czy odstąpi od umowy z powodu opóźnienia w tworzeniu oprogramowania, czy też będzie nalegał na utworzenie oprogramowania.
(10) O ile nie uzgodniono inaczej w ofercie, OROOX AG poinstruuje personel przeznaczony przez Klienta do korzystania z programów w zakresie niezbędnym i terminowym do zastosowania i korzystania z programów.
(11) OROOX AG - w zakresie uzgodnionym w ofercie - przeszkoli personel przeznaczony do korzystania z programów w niezbędnym zakresie i w odpowiednim czasie w zakresie stosowania i korzystania z programów.
(12) OROOX AG będzie wspierać Klienta - w zakresie uzgodnionym w ofercie - przez odpowiednio wykwalifikowany personel w korzystaniu z programów i usuwaniu usterek, które nie są objęte gwarancją.

§ 6 Akceptacja

(1) Oprogramowanie wyprodukowane przez OROOX AG jest akceptowane przez klienta zgodnie z poniższymi postanowieniami.
(2) Klient niezwłocznie zadeklaruje akceptację na piśmie, jeśli wydajność OROOX AG jest zgodna z opisem wydajności. Akceptacja programów lub samodzielnych części programów podlega pomyślnym testom funkcjonalnym. Uznaje się, że test został przeprowadzony pomyślnie, jeśli programy spełniają wymagania uzgodnione w ofercie. Odbioru nie można odmówić z powodu drobnych usterek. Rodzaj, zakres i czas trwania testu funkcjonalnego są określone w ofercie lub w planie czasu i działań. Można również uzgodnić specjalną gotowość odpowiednio wykwalifikowanych pracowników OROOX AG na czas trwania testu funkcjonalnego. Test funkcjonalny rozpoczyna się pierwszego dnia roboczego po otrzymaniu powiadomienia o zdolności funkcjonalnej.
(3) W razie potrzeby OROOX AG wspiera klienta podczas testu funkcjonalnego.
(4) Zleceniodawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania OROOX AG na piśmie o wszelkich odstępstwach od wymagań dotyczących programów występujących podczas testu funkcjonalnego.
(5) Jeśli podczas testów funkcjonalnych wykryto odchylenia od wymagań dotyczących programów, a programy zostały mimo to zaakceptowane, odchylenia te muszą zostać odnotowane przez klienta jako wady w deklaracji odbioru.
(6) Jeśli Klient nie weźmie udziału w teście funkcjonalnym z jakiegokolwiek powodu innego niż natychmiastowa i uzasadniona reklamacja, oprogramowanie uznaje się za zaakceptowane cztery tygodnie po instalacji.

§ 7 Wynagrodzenie, warunki płatności, potrącenie, zatrzymanie

(1) Klient zapłaci OROOX AG jednorazową opłatę licencyjną za korzystanie z utworzonej i dostarczonej aplikacji Oroox.
(2) Kwota wynagrodzenia jest zawarta w ofercie. Płatność staje się wymagalna po zaakceptowaniu programu lub w terminach płatności uzgodnionych odrębnie w ofercie.
(3) Dostęp do serwera wymagany do dostarczenia programu zapewnia klient. Oroox AG zapewnia zasoby rozwoju serwera w okresie rozwoju.
(4) Ustawowy podatek od wartości dodanej nie jest wliczony w ceny OROOX AG; jest on wykazywany oddzielnie na fakturze według ustawowej stawki w dniu wystawienia faktury.
(5) Koszty doradztwa i szkoleń nie są wliczone w cenę, chyba że uzgodniono inaczej.
(6) Płatności na rzecz OROOX AG należy dokonywać bez potrąceń w terminie wymagalności, ale najpóźniej w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury. W przypadku płatności na konto OROOX AG decydująca jest data zaksięgowania kwoty na koncie.
(7) Odliczenie rabatu wymaga specjalnej pisemnej umowy.
(8) Jeżeli klient zalega z płatnością, OROOX AG ma prawo żądać odsetek za zwłokę w wysokości sześciu punktów procentowych powyżej podstawowej stopy procentowej w skali roku. Nie wyklucza się dochodzenia wyższych odsetek lub dalszych odszkodowań.
(9) Klient jest uprawniony do potrącenia tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne zostały prawnie ustalone, są gotowe do podjęcia decyzji, są bezsporne lub zostały uznane przez OROOX AG. Klient jest uprawniony do skorzystania z prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym.

§ 8 Gwarancja - Wady jakościowe

(1) O ile wada przedmiotu dostawy istniała w momencie przejścia ryzyka, OROOX AG jest uprawniona, według własnego uznania, do usunięcia wady lub dostarczenia przedmiotu wolnego od wad (późniejsze wykonanie).
(2) W przypadku późniejszego wykonania OROOX AG jest zobowiązana do poniesienia wszelkich kosztów niezbędnych do późniejszego wykonania, w szczególności kosztów transportu, podróży, robocizny i materiałów, o ile nie są one zwiększone przez fakt, że przedmiot dostawy został przewieziony do miejsca innego niż miejsce wykonania.
(3) W przypadku, gdy późniejsze wykonanie nie powiedzie się, Klient może - bez uszczerbku dla wszelkich roszczeń odszkodowawczych zgodnie z § 10 niniejszych Warunków - według własnego uznania usunąć wadę i zażądać zwrotu niezbędnych wydatków, obniżyć wynagrodzenie lub odstąpić od umowy.
(4) Klient powiadamia OROOX AG pocztą elektroniczną o wszelkich wadach. Powinien on określić wadę w rozsądnych granicach, wyizolować ją i udokumentować na piśmie. W tym celu gromadzi niezbędne dokumenty, np. dotyczące przechowywanych danych, danych wejściowych i wyjściowych, a także wyników okresowych i testowych.
(5) Okres gwarancji dla roszczeń Klienta wobec OROOX AG z tytułu wady oprogramowania wynosi dwanaście miesięcy od początku ustawowego okresu przedawnienia, ale najwcześniej od odbioru oprogramowania zgodnie z § 6 niniejszych Warunków. Nie ma to zastosowania w przypadku uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia, w przypadku umyślnego lub rażąco niedbałego naruszenia obowiązków lub w przypadku zawinionego naruszenia istotnego zobowiązania umownego przez OROOX AG. Nie ma to również zastosowania, jeśli OROOX AG podstępnie zataił wadę lub przyjął gwarancję jakości oprogramowania.
(6) Roszczenia gwarancyjne nie istnieją w przypadku nieznacznych odchyleń od uzgodnionej jakości, w przypadku nieznacznego pogorszenia użyteczności lub w przypadku szkód powstałych po przejściu ryzyka w wyniku wadliwej lub niedbałej obsługi, nieodpowiedniego sprzętu lub szczególnych wpływów nieprzewidzianych w umowie, a także w przypadku niemożliwych do odtworzenia błędów oprogramowania. Jeśli klient lub osoby trzecie dokonają niewłaściwych zmian w oprogramowaniu, nie będzie również roszczeń gwarancyjnych z tego tytułu i wynikających z tego konsekwencji.
(7) W zakresie, w jakim przyjmuje się odpowiedzialność za utratę danych, odpowiedzialność jest ograniczona do typowego kosztu odzyskania danych, który zostałby poniesiony, gdyby klient regularnie i niebezpiecznie tworzył kopie zapasowe danych. Nie przyjmuje się odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta w wyniku awarii oprogramowania, których można było uniknąć, gdyby procesy przetwarzane za pomocą tego oprogramowania były regularnie i niezwłocznie sprawdzane.
(8) Jeżeli OROOX AG udowodni, że wady gwarancyjne nie istniały, będzie uprawniony do żądania zwrotu kosztów za usługi świadczone w związku z usunięciem wady zgodnie z ogólnie stosowanymi przez niego stawkami, pod warunkiem, że Klient był świadomy nieuzasadnionego zawiadomienia o wadzie lub że nie było to mu znane z powodu rażącego niedbalstwa.
(9) W przypadku roszczeń o odszkodowanie i zwrot kosztów wobec OROOX AG zastosowanie ma § 10 niniejszych Warunków. Wszelkie dalsze roszczenia Klienta wobec OROOX AG i jego zastępców prawnych z powodu wady istotnej lub roszczeń innych niż uregulowane w niniejszym § 8 są wykluczone.

§ 9 Prawa własności przemysłowej i prawa autorskie - wady prawne

(1) O ile nie uzgodniono inaczej, OROOX AG jest zobowiązana do dostarczenia Oprogramowania wolnego od praw własności przemysłowej i praw autorskich osób trzecich (zwanych dalej "Prawami własności") wyłącznie w kraju miejsca dostawy.
(2) Jeżeli osoba trzecia dochodzi uzasadnionych roszczeń wobec Zleceniodawcy z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej przez oprogramowanie wyprodukowane przez OROOX AG i używane zgodnie z umową, OROOX AG ponosi odpowiedzialność wobec Zleceniodawcy w terminie określonym w § 8 ust. 5 niniejszych Warunków. 5 niniejszych Warunków w następujący sposób:
OROOX AG ma początkowo prawo, według własnego uznania, albo do uzyskania niezbędnych licencji w odniesieniu do rzekomo naruszonych praw, albo do udostępnienia Zleceniodawcy zmodyfikowanego oprogramowania lub jego części, które w przypadku wymiany na oprogramowanie lub jego część naruszające prawo eliminują zarzut naruszenia w odniesieniu do stworzonego oprogramowania. Jeśli to późniejsze wykonanie nie powiedzie się, Zleceniodawcy przysługują ustawowe prawa; w szczególności Zleceniodawca jest uprawniony, według własnego wyboru, do samodzielnego usunięcia wady prawnej i żądania zwrotu niezbędnych wydatków, obniżenia wynagrodzenia lub, według własnego wyboru, do odstąpienia od umowy. W przeciwnym razie, w przypadku naruszenia praw własności, postanowienia § 8 niniejszych Warunków stosuje się odpowiednio. Zobowiązanie OROOX AG do zapłaty odszkodowania reguluje § 10 niniejszego Regulaminu.
(3) Powyższe zobowiązania istnieją dla OROOX AG tylko wtedy, gdy Klient nie przyznaje się do naruszenia, a OROOX AG zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich środków obronnych i pozasądowych.
(4) Roszczenia Klienta są wykluczone w zakresie, w jakim Klient jest odpowiedzialny za naruszenie praw własności intelektualnej.
(5) Roszczenia Klienta są również wykluczone, jeżeli naruszenie praw własności intelektualnej jest spowodowane specjalnymi specyfikacjami Klienta, zastosowaniem nieprzewidzianym przez OROOX AG lub modyfikacją Oprogramowania przez Klienta lub używaniem go razem z produktami niedostarczonymi przez OROOX AG.
(6) W przypadku innych wad prawnych, postanowienia § 8 i § 10 niniejszych Warunków stosuje się odpowiednio.
(7) Wszelkie dalsze roszczenia Klienta wobec OROOX AG i jego zastępców z tytułu wady prawnej lub roszczeń innych niż uregulowane w niniejszym § 9 są wykluczone.

§ 10 Inne roszczenia o odszkodowanie

(1) Roszczenia Klienta wobec OROOX AG o odszkodowanie i zwrot kosztów (zwane dalej "roszczeniami odszkodowawczymi"), niezależnie od podstawy prawnej, są wykluczone. Dotyczy to w szczególności naruszenia obowiązków wynikających ze zobowiązania umownego i czynu niedozwolonego.
(2) OROOX AG ponosi jednak odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi za szkody wynikające z uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu.
(3) OROOX AG ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi za szkody wynikające z umyślnego lub rażąco niedbałego naruszenia obowiązków przez OROOX AG lub z umyślnego lub rażąco niedbałego naruszenia obowiązków przez jej przedstawicieli lub zastępców. Jeżeli OROOX AG nie zostanie oskarżona o umyślne naruszenie obowiązków, odpowiedzialność odszkodowawcza jest ograniczona do przewidywalnej, typowo występującej szkody.
(4) OROOX AG ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi, jeżeli w sposób zawiniony naruszy istotne zobowiązanie umowne; w takim przypadku odpowiedzialność odszkodowawcza jest jednak ograniczona do przewidywalnej, typowo występującej szkody.
(5) OROOX AG ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi, jeśli podstępnie zataił wadę lub przyjął gwarancję jakości oprogramowania.
(6) To samo obowiązuje, jeśli odpowiedzialność jest obowiązkowa zgodnie z przepisami ustawy o odpowiedzialności za produkt.
(7) O ile odpowiedzialność odszkodowawcza wobec OROOX AG jest wyłączona lub ograniczona, dotyczy to również osobistej odpowiedzialności odszkodowawczej pracowników, współpracowników, przedstawicieli i zastępców OROOX AG.
(8) Zmiana ciężaru dowodu na niekorzyść Klienta nie jest związana z powyższymi postanowieniami.

§ 11 Poufność

Strony umowy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy na czas nieokreślony wszystkich informacji o stronie umowy otrzymanych w ramach niniejszego stosunku umownego. Dotyczy to nie tylko operacyjnych procesów organizacyjnych, ale także wszystkich informacji, które są oznaczone jako poufne lub rozpoznawalne jako tajemnice handlowe i biznesowe. Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania, jeśli i o ile informacje stały się powszechnie znane lub były już znane drugiej stronie bez naruszenia umowy przez drugą stronę.

§ 12 Postanowienia ogólne

(1) Wszystkie uzgodnienia dokonane między klientem a OROOX AG w celu wykonania niniejszej umowy są określone na piśmie w niniejszej umowie.
(2) Załączniki do niniejszej umowy i do oferty stanowią część niniejszej umowy z chwilą jej podpisania.
(3) Miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest miejsce prowadzenia działalności przez OROOX AG, jeżeli Klient jest handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego. OROOX AG jest jednak również uprawniony do pozwania Klienta w sądzie właściwym dla miejsca prowadzenia działalności przez Klienta.
(4) Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszej umowy nie będą prawnie skuteczne lub utracą ważność prawną z powodu późniejszych okoliczności lub jeżeli w niniejszej umowie ujawni się luka, nie będzie to miało wpływu na ważność prawną pozostałych postanowień.
(5) OROOX AG wyraźnie wskazuje, że dyskusje dotyczące usług i projektów mogą być rejestrowane ze względów bezpieczeństwa, w celu podniesienia jakości usług i utrzymania standardów jakości.

Status: 02/2023