Ogólne zasady i warunki

§ 1 Zakres stosowania
(1) Poniższe przepisy mają zastosowanie wyłącznie do handlowców, przedsiębiorców i osób prawnych prawa publicznego oraz funduszy specjalnych prawa publicznego.
(2) Postanowienia niniejszej umowy stosuje się wyłącznie. Wszelkie ogólne warunki handlowe Klienta, które są sprzeczne lub odbiegają od tych przepisów nie są uznawane przez OROOX AG, chyba że OROOX AG wyraźnie zgodził się na ich ważność w formie pisemnej.
(3) Do wykonania i realizacji niniejszej umowy stosuje się prawo Księstwa Liechtensteinu.

§ 2 Przedmiot umowy
(1) W zależności od umowy w ofercie, OROOX AG opracuje praktyczne i ekonomiczne rozwiązanie dla wymagań określonych przez Klienta w formie odpowiedniej aplikacji Oroox poprzez etapy analizy wymagań / planowania systemu / organizacji / programowania / dokumentacji i instrukcji (rozwój Oroox) lub skonwertuje istniejące oprogramowanie Klienta do nowych specyfikacji wymienionych w ofercie (adaptacja oprogramowania). Zakres rozwoju lub adaptacji Oroox (zwanej dalej jednolicie "rozwojem oprogramowania") przez OROOX AG jest określony w niniejszej Umowie, związanej z nią ofercie oprogramowania oraz specyfikacji wymagań, które stanowią integralną część niniejszej Umowy.
(2) Późniejsza dostawa ulepszonych wersji programu komputerowego stworzonego przez Oroox wymaga zawarcia odrębnej umowy serwisowej.
(3) Uzgodniona usługa będzie świadczona przez OROOX AG zgodnie z aktualnym stanem wiedzy w zakresie inżynierii oprogramowania oraz zgodnie z zasadami prawidłowej praktyki zawodowej.
(4) O ile w ofercie lub w umowie o opracowanie oprogramowania nie ustalono inaczej, klient sporządza wraz z firmą OROOX AG kartę specyfikacji w celu przygotowania roztworu Oroox. OROOX AG udzieli mu porad w tym zakresie.
(5) Oprogramowanie, które ma zostać opracowane, jest udostępniane na czas nieokreślony, ale przynajmniej na czas trwania gospodarczego cyklu życia programu.
(6) Każda ze stron Umowy wyznacza kompetentnego pracownika drugiej strony, który może udzielić informacji niezbędnych do wykonania niniejszej Umowy i który może podejmować lub organizować prawnie wiążące decyzje.
(7) Wszelkie zmiany zakresu usług po zawarciu umowy stają się częścią umowy tylko wtedy, gdy są uzgodnione i zawarte w ofercie oprogramowania. OROOX AG zastrzega sobie prawo do odpowiedniego zwiększenia wynagrodzenia uzgodnionego zgodnie z pkt 7 w przypadku uzgodnionych zmian zakresu usług, które spowodują dodatkowe wydatki dla OROOX AG.
(8) Opcje aplikacji Oroox itp., o których klient decyduje w późniejszym terminie, muszą być zawarte oddzielnie w ofercie oprogramowania.
(9) OROOX AG może korzystać z podwykonawców.
(10) OROOX AG ma swobodę wyboru godzin pracy wymaganych do produkcji Oprogramowania i przyjmowania innych zamówień, pod warunkiem, że nie wpływa to na terminowe i staranne wykonanie zamówienia.
(11) Jeśli jest oczywiste dla OROOX AG, że specyfikacje wydajnościowe Klienta lub instrukcje są wadliwe, niekompletne, niejasne lub obiektywnie niewykonalne, OROOX AG musi poinformować Klienta o tym fakcie i konsekwencjach, które może zobaczyć na piśmie niezwłocznie. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego podjęcia decyzji o wszelkich zmianach w opisie usług lub w jego dyspozycjach. Klient zobowiązany jest zbadać wszelkie specjalne propozycje wykonania złożone przez OROOX AG na podstawie swojej wiedzy biznesowej przed potwierdzeniem zamówienia lub przed wprowadzeniem zmian w zamówieniu, a także w czasie przygotowania lub przeróbki i niezwłocznie poinformuje OROOX AG o wszelkich zastrzeżeniach.

§ 3 Własność, zakres prawa użytkowania, prawa autorskie
(1) Po zapłaceniu pełnego uzgodnionego wynagrodzenia Klient nabywa prawo własności do wszystkich rzeczy ruchomych należnych z tytułu umowy. Dozwolone jest bezpłatne korzystanie z dostarczonych przedmiotów przed odbiorem.
(2) Klient ma prawo do niewyłącznego, zbywalnego i nieograniczonego korzystania z powierzonej mu aplikacji Oroox. Klient może wyeliminować błędy w oprogramowaniu po wygaśnięciu gwarancji, jak również dokonać innych zmian, ale tylko w zakresie przewidzianym w umowie użytkowania. OROOX AG nie jest zobowiązany do wydawania formatu źródłowego programu dla takich korekt i zmian błędów, jeśli transfer kodu źródłowego nie jest uzgodnioną częścią usługi.
(3) OROOX AG pozostaje właścicielem wszystkich praw autorskich do przekazanej Klientowi aplikacji Oroox, w tym do materiałów z nią związanych, nawet jeśli Klient zmieni je w zakresie dozwolonym umową lub połączy je z własnymi programami lub programami osób trzecich. W przypadku takich zmian lub połączeń, a także przy wykonywaniu kopii programów wymaganych do użytku na podstawie umowy, klient dołączy informację o prawach autorskich odnoszącą się do OROOX AG.

§ 4 Obowiązki klienta
(1) Klient zobowiązuje się do wspierania działań OROOX AG niezbędnych do stworzenia oprogramowania, a w szczególności do udzielania OROOX AG, na żądanie i w odpowiednim czasie, informacji i pomocy niezbędnych do stworzenia oprogramowania w odniesieniu do systemu użytkowanego przez Klienta, środowiska systemowego i związanych z nim interfejsów. Nabywca zobowiązany jest do bezpłatnego stworzenia wszystkich warunków w zakresie swojej sfery operacyjnej, które są niezbędne do stworzenia oprogramowania. Miejsca pracy muszą być dostępne w godzinach pracy, a niezbędny sprzęt roboczy musi być dostępny. Dane testowe i inne informacje muszą być udostępnione w odpowiednim czasie, a pracownicy przydzieleni do obsługi muszą być udostępnieni w odpowiednim czasie.
(2) Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić OROOX AG o wszelkich zmianach w konfiguracji sprzętu lub oprogramowania systemowego w trakcie realizacji zamówienia.
(3) Obowiązek koordynacji na punktach styku z usługami własnymi Klienta oraz z usługami osób trzecich, łącznie z całą organizacją projektu, przejmuje Klient. OROOX AG jest odpowiedzialny tylko za usługi wymienione w umowie serwisowej.
(4) Klient nie może zmienić lub usunąć żadnych etykiet, informacji o własności lub prawa własności OROOX AG z programu. Dotyczy to również wszystkich materiałów towarzyszących.
(5) Jeśli Klient sprzedaje Oprogramowanie w całości lub w części lub przenosi je za pomocą lokalnego przeniesienia lub konwersji, powinien powiadomić o tym fakcie OROOX AG.


§ 5 Dostawa i montaż, czas realizacji
(1) OROOX AG dostarcza klientowi program w zakodowanej i gotowej do wprowadzenia formie w celu przeprowadzenia uzgodnionych testów funkcjonalności. Po dokonaniu niezbędnych poprawek instalowana jest ostateczna wersja programu. Przeniesienie formatu źródłowego wymaga specjalnej zgody w ofercie lub w umowie o tworzenie oprogramowania.
(2) Klient powinien zapewnić firmie OROOX AG wystarczające możliwości korzystania z systemu i czasy obliczeniowe do celów tworzenia oprogramowania, przeprowadzania testów i instalacji. Wymagane czasy obliczeń należy podać w ofercie oprogramowania i ustalić z wyprzedzeniem.
(3) OROOX AG dostarcza dokumentację użytkownika dla stworzonego programu oraz, w przypadku odrębnej umowy, dodatkową dokumentację rozwojową. Obowiązek dostarczenia dokumentacji rozwoju musi być odnotowany oddzielnie w ofercie.
(4) Terminy realizacji są uzgadniane w ofercie (w razie potrzeby w czasie i planie działania). Terminy te mogą być również związane z samodzielnymi częściami serwisowymi (kamienie milowe). W przypadku dłuższego okresu produkcji należy uzgodnić co najmniej jeden przewidywany i jeden ostateczny termin przekazania i uzyskania zdolności funkcjonalnej.
(5) OROOX AG informuje Klienta o postępie prac zgodnie z harmonogramem i udostępnia mu na żądanie odpowiednie dokumenty i wyciągi z nich.
(6) Przestrzeganie terminów wykonania prac uwarunkowane jest terminowym i właściwym wypełnieniem obowiązków klienta oraz wyjaśnieniem wszystkich kwestii technicznych. Terminy wykonania ulegają odpowiedniemu wydłużeniu, jeżeli przeszkoda leży po stronie Klienta lub Klient nie wykonał spoczywającego na nim obowiązku współpracy lub nie wykonał takiej czynności w terminie, chyba że za opóźnienie odpowiada OROOX AG.
(7) Terminy wykonania ulegają wydłużeniu w przypadku środków podjętych w ramach sporów zbiorowych, w szczególności strajków i lokautów, oraz w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych przeszkód, na które OROOX AG nie ma wpływu, o ile można udowodnić, że mają one istotny wpływ na produkcję Oprogramowania. Nie dotyczy to sytuacji, gdy przeszkoda lub przerwa w pracy jest spowodowana przez spór zbiorowy, za który odpowiedzialność ponosi OROOX AG poprzez działania niezgodne z prawem. Terminy realizacji są przedłużane w zależności od czasu trwania takich środków i przeszkód. OROOX AG nie ponosi odpowiedzialności za powyższe okoliczności, nawet jeśli wystąpią one podczas istniejącego już opóźnienia. OROOX AG informuje Nabywcę o początku i końcu takich przeszkód tak szybko, jak to możliwe.
(8) Jeśli OROOX AG nie wywiąże się z obowiązku produkcji oprogramowania, Klient może odstąpić od umowy w ramach przepisów ustawowych tylko wtedy, gdy OROOX AG ponosi odpowiedzialność za opóźnienie w produkcji. Odstąpienie od umowy jest wykluczone w przypadku drobnych naruszeń obowiązków. Zmiana ciężaru dowodu na niekorzyść klienta nie jest związana z powyższymi postanowieniami.
(9) Na żądanie OROOX AG Klient jest zobowiązany do złożenia w rozsądnym terminie oświadczenia, czy odstępuje od umowy z powodu opóźnienia w produkcji oprogramowania, czy też nalega na produkcję.
(10) O ile w wycenie nie uzgodniono inaczej, OROOX AG poinstruuje personel wyznaczony przez Klienta do korzystania z programów w zakresie niezbędnym i w odpowiednim czasie do zastosowania i korzystania z programów.
(11) O ile w ofercie nie ustalono inaczej, OROOX AG szkoli personel przeznaczony do korzystania z programu w zakresie niezbędnym i w odpowiednim czasie do stosowania i korzystania z programów.
(12) OROOX AG będzie wspierać klienta - o ile zostanie to uzgodnione w ofercie - odpowiednio wykwalifikowanym personelem w korzystaniu z programów oraz w usuwaniu wad, które nie są objęte gwarancją.

§ 6 Akceptacja
(1) Oprogramowanie stworzone przez OROOX AG musi być zaakceptowane przez Klienta zgodnie z poniższymi postanowieniami.
(2) Klient zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego oświadczenia o akceptacji, jeśli wykonanie OROOX AG jest zgodne ze specyfikacją usług. Akceptacja programów lub ich samodzielnych części jest uzależniona od pomyślnego przejścia testu funkcjonalnego. Jest to skuteczne, jeśli programy spełniają wymagania ustalone w ofercie. Nie można odmówić przyjęcia ze względu na drobne wady. Rodzaj, zakres i czas trwania testu funkcjonalnego są określone w ofercie lub w czasie i planie działania. Można również zawrzeć umowy dotyczące szczególnej gotowości odpowiednio wykwalifikowanych pracowników OROOX AG na czas trwania testu funkcjonalnego. Test funkcjonalny rozpoczyna się w pierwszym dniu roboczym po otrzymaniu powiadomienia o zdolności funkcjonalnej.
(3) W razie potrzeby OROOX AG wspiera nabywcę w teście funkcjonalnym.
(4) Klient jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego poinformowania OROOX AG o wszelkich odstępstwach od wymagań dotyczących programów, które wystąpią podczas badania funkcjonalnego.
(5) Jeśli podczas testów funkcjonalnych zostaną stwierdzone odchylenia od wymagań stawianych programom, a mimo to zostaną one zaakceptowane, Klient musi zapisać te odchylenia jako wady w oświadczeniu o akceptacji.
(6) Jeżeli klient nie weźmie udziału w teście funkcjonalnym z jakiegokolwiek innego powodu niż natychmiastowa i uzasadniona reklamacja, oprogramowanie uznaje się za przyjęte cztery tygodnie po instalacji.

§ 7 Wynagrodzenie, warunki płatności, potrącenie, zatrzymanie
(1) Klient uiszcza OROOX AG jednorazową opłatę licencyjną za korzystanie z utworzonej i przekazanej aplikacji Oroox.
(2) Kwota wynagrodzenia zostanie uwzględniona w ofercie. Płatność jest płatna po zaakceptowaniu programu lub w terminach płatności uzgodnionych osobno w wycenie.
(3) Dostęp do serwera niezbędny do dostarczenia programu jest zapewniony przez klienta. Oroox AG zapewnia środki na rozwój serwerów w okresie ich rozwoju.
(4) Ustawowy podatek od wartości dodanej nie jest zawarty w cenach OROOX AG; zostanie on wykazany na fakturze oddzielnie w ustawowej wysokości w dniu wystawienia faktury.
(5) Koszty doradztwa i szkoleń nie są wliczone w cenę, chyba że uzgodniono inaczej.
(6) Płatności na rzecz OROOX AG muszą być dokonywane w uzgodnionym terminie płatności, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury bez żadnych potrąceń. W przypadku dokonania wpłaty na rachunek OROOX AG, decyduje data wpływu kwoty na rachunek.
(7) Odliczenie rabatu wymaga specjalnej pisemnej umowy.
(8) W przypadku zwłoki Klienta w płatności, OROOX AG ma prawo żądać odsetek za zwłokę w wysokości sześciu punktów procentowych powyżej stopy bazowej w stosunku rocznym. Nie wyklucza się żądania wyższego oprocentowania lub dalszych szkód.
(9) Prawo do kompensaty przysługuje Klientowi tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne zostały prawomocnie stwierdzone, są gotowe do podjęcia decyzji, są bezsporne lub zostały uznane przez OROOX AG. Klient jest uprawniony do skorzystania z prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym.§ 8 Gwarancja - wady materiałowe
(1) O ile w momencie przejścia ryzyka wystąpiła wada przedmiotu dostawy, OROOX AG ma prawo, według własnego uznania, do usunięcia wady lub dostarczenia przedmiotu wolnego od wad (późniejsze wykonanie).
(2) W przypadku późniejszego wykonania świadczenia OROOX AG jest zobowiązane do poniesienia wszelkich wydatków niezbędnych do późniejszego wykonania świadczenia, w szczególności kosztów transportu, podróży, pracy i materiałów, pod warunkiem że nie są one zwiększone przez fakt, że dostarczona pozycja została dostarczona do miejsca innego niż miejsce wykonania świadczenia.
(3) Jeśli późniejsze świadczenie nie powiedzie się, Klient może - bez uszczerbku dla ewentualnych roszczeń odszkodowawczych zgodnie z § 10 niniejszych Warunków Handlowych - zdecydować się na samodzielne usunięcie wady i zażądać zwrotu niezbędnych wydatków, obniżenia wynagrodzenia lub odstąpić od umowy.
(4) Klient jest zobowiązany do poinformowania OROOX AG o wadach za pomocą poczty elektronicznej. Powinien on określić wadę w granicach rozsądku, zawęzić ją i udokumentować na piśmie. W tym celu gromadzi on niezbędne dokumenty, takie jak na przykład przechowywane dane, dane wejściowe i wyjściowe oraz wyniki pośrednie i wyniki badań.
(5) Okres gwarancji dla roszczeń klienta wobec OROOX AG z tytułu wady oprogramowania wynosi dwanaście miesięcy od początku ustawowego okresu przedawnienia, ale najwcześniej od momentu odbioru oprogramowania zgodnie z § 6 niniejszych warunków. Nie ma to zastosowania w przypadku uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia, w przypadku umyślnego lub wynikającego z rażącego zaniedbania naruszenia obowiązków lub w przypadku zawinionego naruszenia istotnego zobowiązania umownego przez OROOX AG. Ponadto nie ma to zastosowania, jeśli firma OROOX AG oszukańczo ukryła wadę lub udzieliła gwarancji na jakość oprogramowania.
(6) Roszczenia z tytułu Wady nie przysługują w przypadku nieznacznych odchyleń od uzgodnionej jakości, nieznacznego pogorszenia użyteczności lub szkód powstałych po przejściu ryzyka na skutek wadliwej lub niedbałej obsługi, nieodpowiedniego wyposażenia lub na skutek szczególnych wpływów, które nie zostały przejęte w ramach Umowy, lub nie powtarzalnych błędów oprogramowania. Jeżeli klient lub osoby trzecie dokonają nieprawidłowych zmian w oprogramowaniu, nie będą wysuwać roszczeń z tytułu wad i wynikających z nich konsekwencji.
(7) W przypadku przejęcia odpowiedzialności za utratę danych, odpowiedzialność ogranicza się do typowych działań naprawczych, które byłyby konieczne, gdyby Klient wykonywał regularne i zmniejszające ryzyko tworzenie kopii zapasowych danych. Nie ponosi się odpowiedzialności za szkody powstałe u klienta w wyniku awarii oprogramowania, których można było uniknąć poprzez regularne i niezwłoczne sprawdzanie procesów przetwarzanych za pomocą tego oprogramowania.
(8) Jeżeli OROOX AG może udowodnić, że nie wystąpiły żadne wady gwarancyjne, może żądać zwrotu kosztów za usługi wykonane w wyniku usunięcia wad zgodnie z powszechnie stosowanymi przez siebie stawkami wynagrodzenia, pod warunkiem że klient był świadomy, że skarga nie była uzasadniona lub że nie wiedział o tym z powodu rażącego zaniedbania.
(9) We wszystkich innych aspektach, § 10 niniejszych Warunków ma zastosowanie do roszczeń o odszkodowanie i rekompensatę za wydatki wobec OROOX AG. Wszelkie dalsze roszczenia Klienta wobec OROOX AG i jego zastępców z tytułu wad materiałowych lub innych roszczeń niż uregulowane w niniejszym § 8 są wykluczone.

§ 9 Prawa własności przemysłowej i prawa autorskie - wady tytułu prawnego
(1) O ile nie uzgodniono inaczej, OROOX AG jest zobowiązana do dostarczenia Oprogramowania wolnego od praw własności przemysłowej i praw autorskich osób trzecich (zwanych dalej prawami własności) tylko w kraju, w którym znajduje się miejsce dostawy.
(2) W przypadku, gdy osoba trzecia dochodzi uzasadnionych roszczeń wobec klienta z powodu naruszenia praw własności przez oprogramowanie stworzone przez OROOX AG i używane zgodnie z umową, OROOX AG ponosi odpowiedzialność wobec klienta w terminie określonym w § 8 ust. 5 niniejszego Regulaminu, jak następuje
OROOX AG ma prawo, według własnego uznania, albo nabyć niezbędne licencje w odniesieniu do praw, które zostały rzekomo naruszone, albo dostarczyć klientowi zmodyfikowane oprogramowanie lub jego części, które w przypadku wymiany na oprogramowanie stanowiące naruszenie lub jego część, wyeliminuje zarzut naruszenia w odniesieniu do oprogramowania, które zostało stworzone. W przypadku niewykonania tego późniejszego świadczenia Klientowi przysługują ustawowe prawa; w szczególności Klient ma prawo, według własnego uznania, do samodzielnego usunięcia wady prawnej i żądania zwrotu niezbędnych wydatków, obniżenia wynagrodzenia lub, według własnego uznania, do odstąpienia od umowy. W pozostałym zakresie, w przypadku naruszenia praw własności przemysłowej, stosuje się odpowiednio postanowienia § 8 niniejszych Warunków. Obowiązek zapłaty odszkodowania przez OROOX AG jest regulowany przez § 10 niniejszego Regulaminu.
(3) Powyższe zobowiązania mają zastosowanie do OROOX AG tylko wtedy, gdy Klient nie uzna naruszenia i OROOX AG zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich środków obronnych i pozasądowych.
(4) Roszczenia Klienta są wykluczone, o ile Klient jest odpowiedzialny za naruszenie praw własności.
(5) Roszczenia Klienta są również wykluczone, jeśli naruszenie praw własności jest spowodowane specjalnymi specyfikacjami Klienta, aplikacją nie dającą się przewidzieć przez OROOX AG, lub przez fakt, że Oprogramowanie jest modyfikowane przez Klienta lub używane razem z produktami nie dostarczonymi przez OROOX AG.
(6) W przypadku innych wad prawnych stosuje się odpowiednio postanowienia § 8 i § 10 niniejszych Warunków.
(7) Wszelkie dalsze roszczenia Klienta wobec OROOX AG i jego pełnomocników z tytułu wad prawnych lub roszczeń innych niż uregulowane w niniejszym § 9 są wykluczone.

§ 10 Inne roszczenia o odszkodowanie
(1) Roszczenia o odszkodowanie i zwrot wydatków przez klienta wobec OROOX AG (zwane dalej "roszczeniami o odszkodowanie"), niezależnie od podstawy prawnej, są wyłączone. Dotyczy to w szczególności naruszenia obowiązków wynikających z zobowiązania umownego i z czynu niedozwolonego.
(2) Jednakże OROOX AG ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi za szkody wynikające z uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia.
(3) OROOX AG ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa za szkody, które opierają się na umyślnym lub wynikającym z rażącego niedbalstwa naruszeniu obowiązków przez OROOX AG lub na umyślnym lub wynikającym z rażącego niedbalstwa naruszeniu obowiązków przez jego przedstawicieli lub zastępców. W zakresie, w jakim OROOX AG nie jest oskarżony o umyślne naruszenie obowiązków, odpowiedzialność za szkody jest ograniczona do przewidywalnych, zwykle występujących szkód.
(4) OROOX AG ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi, jeżeli w sposób zawiniony naruszy istotne zobowiązanie umowne; w tym przypadku jednak odpowiedzialność za szkody jest ograniczona do przewidywalnej, zwykle występującej szkody.
(5) OROOX AG ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa, jeżeli w sposób nieuprawniony ukrył wadę lub przyjął na siebie odpowiedzialność za jakość Oprogramowania.
(6) To samo dotyczy sytuacji, gdy odpowiedzialność jest obowiązkowa zgodnie z przepisami ustawy o odpowiedzialności za produkt.
(7) W zakresie, w jakim odpowiedzialność odszkodowawcza wobec OROOX AG jest wyłączona lub ograniczona, stosuje się to również w odniesieniu do osobistej odpowiedzialności odszkodowawczej pracowników, pracowników, personelu, przedstawicieli i zastępców pracowników OROOX AG.
(8) Zmiana w zakresie ciężaru dowodu na niekorzyść klienta nie jest związana z powyższymi przepisami.

§ Sekcja 11 Poufność
Strony umowy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji o stronie umowy otrzymanych w tym stosunku umownym przez czas nieokreślony. Oprócz operacyjnych procedur organizacyjnych dotyczy to w szczególności wszystkich informacji oznaczonych jako poufne lub rozpoznawalnych jako tajemnice przedsiębiorstwa i handlowe. Obowiązek zachowania tajemnicy nie ma zastosowania, jeżeli i w zakresie, w jakim informacje te stały się powszechnie znane lub były już znane drugiej stronie, bez naruszenia umowy przez drugą stronę będącego ich przyczyną.


§ 12 Postanowienia ogólne
(1) Wszystkie umowy zawarte pomiędzy klientem a OROOX AG w celu wykonania niniejszej umowy są określone na piśmie w niniejszej umowie.
(2) Odpowiednie aneksy do niniejszej umowy oraz do oferty stanowią integralną część niniejszej umowy w momencie jej podpisania.
(3) Miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej Umowy jest miejsce prowadzenia działalności przez OROOX AG, pod warunkiem, że Klient jest kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego. Jednakże, OROOX AG jest również uprawniony do wszczęcia postępowania przeciwko klientowi w sądzie właściwym dla jego miejsca prowadzenia działalności.
(4) Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszej umowy nie są prawnie skuteczne lub utracą swoją skuteczność z powodu późniejszych okoliczności lub jeżeli w umowie znajdzie się luka prawna, nie narusza to skuteczności prawnej pozostałych postanowień.
(5) OROOX AG wyraźnie zaznacza, że ze względu na bezpieczeństwo, podniesienie jakości usług i utrzymanie standardów jakości, usługi i dyskusje dotyczące projektów mogą być rejestrowane.

Status na: 01/2018