Optymalizacja procesów

W organizacjach optymalizacja procesów służy ciągłej poprawie efektywności i skuteczności istniejących procesów biznesowych, produkcyjnych i rozwojowych, a także wykorzystaniu zasobów niezbędnych do tych procesów. Dla sukcesu firmy kluczowe jest, aby wszystkie procesy przebiegały jak najbardziej optymalnie. Celem wdrożenia Oroox jest optymalizacja różnych procesów biznesowych.


Definicja

ram organizacyjnych

Pierwsza faza wyznacza niezbędne ramy dla rozwoju strategii. Obejmuje to klasyczne zadania związane z zarządzaniem projektem, takie jak stworzenie zespołu projektowego, tworzenie planów czasowych i harmonogramowych.Specyfikacja

celów

Przy określaniu celów ważne jest, aby omówić różne oczekiwania kierownictwa, klientów i dostawców wobec procesów i wyników firmy.Identyfikacja

obszarów o największym potencjale

W tej fazie ważne jest odfiltrowanie obszarów, w których można znaleźć największe potencjalne uzyski z digitalizacji. Podstawą do tego jest zapis aktualnego stanu w ramach projektu.Ocena

poszczególnych modułów rozwiązania

Ocena i identyfikacja poszczególnych rozwiązań jest fazą kreatywną modelu. Na tym etapie ważne jest opracowanie koncepcji digitalizacji dla obszarów o największym priorytecie potrzeb.Pochodna planu działania

Roadmap

Proces kończy się opracowaniem planu działania, który opisuje drogę do jego realizacji, czyli tzn. roadmap. W tym celu należy określić, jakie zmiany należy przeprowadzić na różnych poziomach (człowiek, technologia, procesy, ...) w celu wdrożenia opracowanych modułów.


Odkryj możliwości optymalizacji Oroox

Rozwiązania dla trwałego sukcesu