Algemene voorwaarden van Oroox AG

§ 1 Toepassingsgebied
(1) De volgende bepalingen zijn alleen van toepassing op handelaren, ondernemers en publiekrechtelijke rechtspersonen en publiekrechtelijke bijzondere fondsen.
(2) De bepalingen van dit contract zijn uitsluitend van toepassing. Algemene voorwaarden van de klant die tegenstrijdig zijn of afwijken van deze bepalingen worden door OROOX AG niet erkend, tenzij OROOX AG uitdrukkelijk en schriftelijk met de geldigheid ervan heeft ingestemd.
(3) Het recht van het Vorstendom Liechtenstein is van toepassing op de uitvoering en de uitvoering van deze overeenkomst.

§
(1) Afhankelijk van de overeenkomst in de offerte zal OROOX AG in de vorm van een geschikte Oroox-applicatie een passende en economische oplossing ontwikkelen voor de door de klant gespecificeerde eisen door middel van de fasen van behoefteanalyse / systeemplanning / organisatie / programmering / documentatie en instructie (Oroox-ontwikkeling) of zal de bestaande software van de klant converteren naar de nieuwe specificaties die in de offerte zijn vermeld (softwareaanpassing). De omvang van de Oroox-ontwikkeling of -aanpassing (hierna: softwareontwikkeling) door OROOX AG wordt in dit contract, de bijbehorende softwareofferte en de specificatie van de eisen, die integraal deel uitmaken van dit contract, gedefinieerd.
(2) Voor de latere levering van verbeterde versies van het door Oroox gecreëerde softwareprogramma moet een afzonderlijk onderhoudscontract worden afgesloten.
(3) De overeengekomen dienst zal door OROOX AG worden geleverd in overeenstemming met de huidige stand van de software engineering en in overeenstemming met de principes van de goede beroepspraktijk.
(4) Tenzij anders overeengekomen in de offerte of in het softwareontwikkelingscontract, stelt de klant met OROOX AG een specificatieblad op om de Oroox-oplossing voor te bereiden. OROOX AG zal hem hierover adviseren.
(5) De te ontwikkelen software wordt voor onbepaalde tijd beschikbaar gesteld, maar ten minste voor de economische levensduur van het programma.
(6) Elke partij bij het contract wijst een bevoegde medewerker aan de andere partij aan die de voor de uitvoering van dit contract noodzakelijke informatie kan verstrekken en die juridisch bindende beslissingen kan nemen of laten nemen.
(7) Alle wijzigingen in de omvang van de diensten na het sluiten van de overeenkomst worden alleen deel van de overeenkomst als ze zijn overeengekomen en opgenomen in het softwareaanbod. OROOX AG behoudt zich het recht voor om bij overeengekomen wijzigingen in de omvang van de dienstverlening die tot extra uitgaven voor OROOX AG leiden, de onder punt 7 overeengekomen vergoeding dienovereenkomstig te verhogen.
(8) Opties voor de Oroox-applicatie e.d., waarover de klant op een later tijdstip beslist, moeten apart worden opgenomen in de Softwareofferte.
(9) OROOX AG kan gebruik maken van onderaannemers.
(10) OROOX AG is vrij in de keuze van de werktijden die nodig zijn voor de productie van de software en in het aannemen van andere opdrachten, mits dit geen afbreuk doet aan de tijdige en zorgvuldige uitvoering van de opdracht.
(11) Indien het voor OROOX AG duidelijk is dat de uitvoeringsspecificaties of instructies van de klant ondeugdelijk, onvolledig, onduidelijk of objectief onhaalbaar zijn, dient OROOX AG de klant hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen en de gevolgen daarvan te onderkennen. De Cliënt zal onverwijld beslissen over elke wijziging in de beschrijving van de diensten of in de instructies ervan. De Klant zal alle speciale voorstellen voor de uitvoering die door OROOX AG op basis van haar bedrijfsexpertise worden gedaan, onderzoeken alvorens een order te bevestigen of wijzigingen in een order aan te brengen, en tijdens de voorbereiding of herbewerking, en zal OROOX AG onmiddellijk op de hoogte brengen van eventuele voorbehouden.

§ 3 Eigendom, omvang van het gebruiksrecht, auteursrechten
(1) Bij volledige betaling van de overeengekomen vergoeding verkrijgt de opdrachtgever de eigendom van alle roerende zaken die hij op grond van de overeenkomst verschuldigd is. Het gebruik van de geleverde artikelen is gratis voor de acceptatie toegestaan.
(2) De Afnemer heeft recht op niet-exclusief, overdraagbaar en onbeperkt gebruik van de aan hem toevertrouwde Oroox-applicatie. De klant kan na afloop van de garantie fouten in de software elimineren en andere wijzigingen aanbrengen, maar alleen in het kader van het beoogde contractuele gebruik. OROOX AG is niet verplicht om het bronformaat van het programma voor dergelijke foutcorrecties en wijzigingen uit te geven als de overdracht van de broncode geen overeengekomen onderdeel van de service is.
(3) OROOX AG blijft eigenaar van alle auteursrechten in de aan de klant overhandigde Oroox applicatie, inclusief het bijbehorende materiaal, zelfs als de klant dit wijzigt voor zover toegestaan door het contract of combineert met zijn eigen programma's of die van een derde partij. In het geval van dergelijke wijzigingen of verbindingen, en bij het maken van kopieën van programma's die nodig zijn voor contractueel gebruik, zal de klant een auteursrechtkennisgeving aanbrengen die verwijst naar OROOX AG.

§ 4 Taken van de Klant
(1) De Klant verbindt zich ertoe de activiteiten van OROOX AG die nodig zijn voor de creatie van software te ondersteunen, en in het bijzonder OROOX AG op verzoek en tijdig te voorzien van de informatie en hulpmiddelen die nodig zijn voor de creatie van software met betrekking tot het door de Klant gebruikte systeem, de systeemomgeving en de bijbehorende interfaces. De Koper creëert gratis alle voorwaarden die op het gebied van zijn bedrijfssfeer nodig zijn voor het maken van de software. Werkplekken moeten tijdens kantooruren toegankelijk zijn en de benodigde arbeidsmiddelen moeten beschikbaar zijn. Testgegevens en andere informatie moeten tijdig ter beschikking worden gesteld en medewerkers die aan de Operatie zijn toegewezen, moeten tijdig worden ingelicht.
(2) De Klant dient OROOX AG onmiddellijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in de hardwareconfiguratie of de systeemsoftware tijdens de uitvoering van de opdracht.
(3) De coördinatieplicht bij de interfaces met de eigen diensten van de klant en met de diensten van derden, met inbegrip van de gehele projectorganisatie, wordt door de klant op zich genomen. OROOX AG is alleen verantwoordelijk voor de diensten die in de serviceovereenkomst zijn opgenomen.
(4) De Klant mag geen van de markeringen, eigendomsdetails of eigendomsrechtelijke vermeldingen van OROOX AG wijzigen of verwijderen uit het programma. Dit geldt ook voor alle begeleidende materialen.
(5) Indien de Klant de software geheel of gedeeltelijk verkoopt of door middel van een lokale verhuizing of conversie verplaatst, dient hij OROOX AG hiervan op de hoogte te stellen.

§
(1) OROOX AG zal het programma in gecodeerde en invoerklare vorm aan Koper leveren met het oog op het uitvoeren van de overeengekomen functietests. Nadat de nodige aanpassingen zijn gedaan, wordt de definitieve versie van het programma geïnstalleerd. De overdracht van het bronformaat vereist een speciale overeenkomst in de offerte of in het contract voor het maken van de software.
(2) De Klant dient OROOX AG voldoende mogelijkheden te bieden voor het gebruik van het systeem en voor de berekening van de tijd die nodig is voor het maken van de software, het uitvoeren van de tests en de installatie. De benodigde rekentijden worden in de softwareofferte vermeld en worden vooraf vastgesteld.
(3) OROOX AG levert gebruikersdocumentatie voor het gecreëerde programma en, in het geval van een afzonderlijke overeenkomst, aanvullende ontwikkelingsdocumentatie. De verplichting om de ontwikkelingsdocumentatie te leveren moet apart worden vermeld in de offerte.
(4) De termijnen voor de uitvoering worden in het aanbod overeengekomen (zo nodig in een tijds- en activiteitenplan). Deze deadlines kunnen ook betrekking hebben op zelfstandige serviceonderdelen (milestones). In het geval van een langere productieperiode moet ten minste één verwachte en één uiterste datum voor de overdracht en voor het tot stand brengen van functionele capaciteit worden overeengekomen.
(5) OROOX AG informeert de Opdrachtgever over de voortgang van de werkzaamheden volgens het schema en verleent de Opdrachtgever op verzoek toegang tot de relevante documenten en uittreksels daarvan.
(6) De naleving van de termijnen voor de voltooiing van de werkzaamheden is afhankelijk van de tijdige en correcte nakoming van de verplichtingen van de klant en de opheldering van alle technische kwesties. De uitvoeringstermijnen worden op passende wijze verlengd indien de belemmering onder de verantwoordelijkheid van de Klant valt of indien de Klant een op hem rustende samenwerkingsactie niet of niet tijdig heeft uitgevoerd, tenzij OROOX AG verantwoordelijk is voor de vertraging.
(7) De uitvoeringstermijnen worden verlengd in geval van maatregelen in het kader van arbeidsconflicten, met name stakingen en lock-outs, en in geval van onvoorziene belemmeringen die buiten de controle van OROOX AG vallen, voor zover kan worden aangetoond dat deze belemmeringen een aanzienlijke invloed hebben op de productie van de software. Dit geldt niet als de belemmering of onderbreking wordt veroorzaakt door een arbeidsconflict waarvoor OROOX AG door middel van illegale handelingen verantwoordelijk is. De uitvoeringstermijnen worden verlengd afhankelijk van de duur van dergelijke acties en belemmeringen. OROOX AG is niet verantwoordelijk voor de bovengenoemde omstandigheden, zelfs niet als deze zich voordoen tijdens een reeds bestaande vertraging. OROOX AG zal de Koper zo snel mogelijk op de hoogte stellen van het begin en het einde van dergelijke belemmeringen.
(8) Indien OROOX AG in gebreke blijft met de productie van software, kan de klant zich alleen uit het contract terugtrekken in het kader van de wettelijke bepalingen indien OROOX AG verantwoordelijk is voor de vertraging in de productie. Terugtrekking uit het contract is uitgesloten in geval van kleine plichtsverzuim. Een wijziging van de bewijslast ten nadele van de klant gaat niet gepaard met bovenstaande bepalingen.
(9) Op verzoek van OROOX AG is de klant verplicht om binnen een redelijke termijn te verklaren of hij zich terugtrekt uit het contract vanwege de vertraging in de softwareproductie of dat hij aandringt op productie.
(10) Tenzij anders overeengekomen in de offerte, zal OROOX AG het personeel dat door de Opdrachtgever is aangewezen voor het gebruik van de programma's, instrueren voor zover dat nodig is en tijdig voor de toepassing en het gebruik van de programma's.
(11) Tenzij anders overeengekomen in de offerte, zal OROOX AG het personeel dat bestemd is voor het gebruik van het programma, opleiden in de mate waarin dit nodig is en tijdig voor de toepassing en het gebruik van de programma's.
(12) OROOX AG zal de klant - indien overeengekomen in de offerte - met passend gekwalificeerd personeel ondersteunen bij het gebruik van de programma's en bij het verhelpen van gebreken die niet onder de garantie vallen.

§
(1) De door OROOX AG gecreëerde software moet door de klant worden geaccepteerd in overeenstemming met de volgende bepalingen.
(2) De Klant dient onverwijld schriftelijk te verklaren dat hij akkoord gaat, indien de prestatie van OROOX AG in overeenstemming is met de specificatie. Acceptatie van de programma's of zelfstandige onderdelen van de programma's is onderworpen aan een succesvolle functionele test. Het is succesvol als de programma's voldoen aan de eisen die in het aanbod zijn overeengekomen. Acceptatie kan niet worden geweigerd op grond van kleine gebreken. Het type, de omvang en de duur van de functionele test worden gespecificeerd in de offerte of in het tijds- en activiteitenplan. Er kunnen ook afspraken worden gemaakt over de speciale gereedheid van voldoende gekwalificeerde medewerkers van OROOX AG voor de duur van de functionele test. De functionele test begint op de eerste werkdag na ontvangst van de kennisgeving van de functionele capaciteit.
(3) OROOX AG zal de Koper zo nodig ondersteunen bij de functionele test.
(4) De Klant is verplicht om OROOX AG onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele afwijkingen van de eisen voor de programma's die zich tijdens de functionele test voordoen.
(5) Indien bij de functionele tests afwijkingen van de eisen voor de programma's werden vastgesteld en de programma's toch worden geaccepteerd, moeten de afwijkingen door de klant in de acceptatieverklaring als gebreken worden geregistreerd.
(6) Indien de klant om een andere reden dan een onmiddellijke en gerechtvaardigde klacht niet aan de functionele test deelneemt, wordt de software geacht vier weken na de installatie te zijn aanvaard.

§ 7 Vergoeding, betalingsvoorwaarden, verrekening, retentie
(1) De klant betaalt OROOX AG een eenmalige licentievergoeding voor het gebruik van de gecreëerde en overhandigde Oroox-aanvraag.
(2) Het bedrag van de vergoeding zal in het aanbod worden opgenomen. De betaling is verschuldigd bij aanvaarding van het programma of op afzonderlijk in het aanbod overeengekomen betalingsdata.
(3) De toegang tot de server die nodig is voor de levering van het programma wordt geleverd door de klant. Oroox AG levert de serverontwikkelingsmiddelen tijdens de ontwikkelingsperiode.
(4) De wettelijke omzetbelasting is niet in de prijzen van OROOX AG inbegrepen; deze wordt afzonderlijk op de factuur vermeld tegen het wettelijke tarief op de datum van facturering.
(5) Advies- en opleidingskosten zijn niet in de prijs inbegrepen, tenzij anders overeengekomen.
(6) Betalingen aan OROOX AG dienen op de overeengekomen vervaldag, maar uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder aftrek te worden verricht. Bij betaling op de rekening van OROOX AG is de datum waarop het bedrag op de rekening wordt bijgeschreven bepalend.
(7) Voor de aftrek van een korting is een speciale schriftelijke overeenkomst nodig.
(8) Indien de Klant in gebreke blijft met de betaling, heeft OROOX AG het recht om vertragingsrente te eisen tegen een percentage van zes procentpunten boven de basisrentevoet per jaar. De bewering van hogere rentevoeten of verdere schade is niet uitgesloten.
(9) De Opdrachtgever heeft alleen recht op verrekening als zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld, klaar zijn om te worden beslist, onbetwist zijn of door OROOX AG zijn erkend. De opdrachtgever is alleen gerechtigd een retentierecht uit te oefenen indien zijn tegenvordering op dezelfde contractuele relatie berust.

§ 8 Garantie - Materiële
gebreken (1) Voor zover er op het moment van risico-overdracht sprake is van een gebrek aan het geleverde artikel, heeft OROOX AG het recht om, naar eigen keuze, het gebrek te verhelpen of een artikel vrij van gebreken te leveren (nakoming achteraf).
(2) In geval van een latere uitvoering is OROOX AG verplicht alle kosten te dragen die nodig zijn voor de latere uitvoering, met name transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten, voor zover deze niet worden verhoogd met het feit dat de geleverde goederen naar een andere plaats dan de plaats van uitvoering zijn gebracht.
(3) Indien de nakoming achteraf mislukt, kan de opdrachtgever - onverminderd eventuele schadeclaims volgens § 10 van deze voorwaarden - ervoor kiezen om het gebrek zelf te verhelpen en de terugbetaling van de nodige kosten te eisen, de vergoeding te verminderen of zich uit het contract terug te trekken.
(4) De Klant dient OROOX AG per e-mail op de hoogte te stellen van gebreken. Hij stelt het gebrek vast binnen het kader van wat redelijk is, vernauwt het en documenteert het schriftelijk. Daartoe verzamelt hij de nodige documenten, zoals bijvoorbeeld over de opgeslagen gegevens, de in- en uitvoergegevens en de tussentijdse en testresultaten.
(5) De garantietermijn voor vorderingen van de klant op OROOX AG wegens een defect in de software bedraagt twaalf maanden vanaf het begin van de wettelijke verjaringstermijn, maar op zijn vroegst vanaf de aanvaarding van de software volgens § 6 van deze voorwaarden. Dit geldt niet in geval van schade aan leven, lichaam of gezondheid, in geval van opzettelijke of grove nalatigheid of in geval van toerekenbare schending van een wezenlijke contractuele verplichting door OROOX AG. Bovendien geldt dit niet als OROOX AG het defect frauduleus heeft verborgen of een garantie heeft gegeven voor de kwaliteit van de software.
(6) Er kunnen geen vorderingen worden ingesteld op grond van gebreken in geval van onbeduidende afwijkingen van de overeengekomen kwaliteit, onbeduidende vermindering van de bruikbaarheid of schade die na de risico-overdracht ontstaat als gevolg van een foutieve of nalatige behandeling, ongeschikte apparatuur, of als gevolg van speciale invloeden die niet in het contract zijn opgenomen, of niet-reproduceerbare softwarefouten. Indien de klant of derden ongepaste wijzigingen in de software aanbrengen, kunnen hiervoor geen aanspraken op gebreken en de daaruit voortvloeiende gevolgen worden gemaakt.
(7) Voor zover aansprakelijkheid voor het verlies van gegevens wordt aanvaard, is de aansprakelijkheid beperkt tot de typische herstelinspanning die nodig zou zijn geweest als de klant regelmatig en risicobeperkend back-ups van gegevens had gemaakt. Er is geen aansprakelijkheid voor schade die bij de klant ontstaat door het uitvallen van de software en die vermeden had kunnen worden door regelmatige en snelle controles van de processen die met deze software worden verwerkt.
(8) Indien OROOX AG kan aantonen dat er geen sprake is van een garantiegebrek, kan zij de kosten voor de geleverde diensten als gevolg van het verhelpen van het gebrek conform de door haar algemeen toegepaste vergoedingspercentages terugvorderen, mits de opdrachtgever op de hoogte was van het feit dat de klacht niet gerechtvaardigd was of dat hij hiervan door grove nalatigheid niet op de hoogte was.
(9) Voor het overige is § 10 van deze bedrijfsvoorwaarden van toepassing op vorderingen tot schadevergoeding en vergoeding van kosten tegen OROOX AG. Verdere aanspraken van de Opdrachtgever op OROOX AG en haar plaatsvervangers voor andere dan de in deze § 8 geregelde materiaalfouten of aanspraken zijn uitgesloten.

§ 9 Industriële eigendomsrechten en auteursrechten - Gebreken van Titel
(1) Voor zover niet anders is overeengekomen, is OROOX AG verplicht de software vrij van industriële eigendomsrechten en auteursrechten van derden (hierna te noemen "Eigendomsrechten") alleen in het land van de plaats van levering ter beschikking te stellen.
(2) Indien een derde partij gerechtvaardigde claims tegen de klant indient wegens schending van eigendomsrechten door software die door OROOX AG is gemaakt en conform de overeenkomst wordt gebruikt, is OROOX AG binnen de in § 8 lid 5 van deze bedrijfsvoorwaarden genoemde termijn als volgt jegens de klant aansprakelijk:
OROOX AG heeft het recht om naar eigen goeddunken ofwel de noodzakelijke licenties met betrekking tot de vermeende inbreukmakende rechten aan te schaffen, ofwel de klant te voorzien van aangepaste software of delen daarvan, die, indien vervangen door de inbreukmakende software of een deel daarvan, de vermeende inbreuk met betrekking tot de gecreëerde software zullen elimineren. In geval van mislukking van deze latere uitvoering heeft de klant recht op de wettelijke rechten; in het bijzonder heeft de klant het recht om naar eigen goeddunken het gebrek aan eigendomsrecht zelf te verhelpen en de nodige kosten te laten vergoeden, de vergoeding te verminderen of, naar eigen goeddunken, zich uit het contract terug te trekken. Voor het overige zijn de bepalingen van § 8 van deze Algemene Voorwaarden van overeenkomstige toepassing in geval van inbreuken op industriële eigendomsrechten. De verplichting van OROOX AG tot het betalen van schadevergoeding wordt beheerst door § 10 van deze Algemene Voorwaarden.
(3) De bovenstaande verplichtingen gelden voor OROOX AG alleen als de klant een inbreuk niet erkent en OROOX AG zich het recht voorbehoudt om alle defensieve en buitengerechtelijke maatregelen te nemen.
(4) Vorderingen van de Cliënt zijn uitgesloten voor zover de Cliënt verantwoordelijk is voor de inbreuk op de eigendomsrechten.
(5) Aanspraken van de Klant zijn ook uitgesloten indien de inbreuk op het eigendomsrecht wordt veroorzaakt door bijzondere specificaties van de Klant, door een toepassing die niet te voorzien is door OROOX AG, of door het feit dat de Software door de Klant wordt gewijzigd of samen met niet door OROOX AG geleverde producten wordt gebruikt.
(6) Indien er sprake is van andere eigendomsgebreken zijn de bepalingen van § 8 en § 10 van deze voorwaarden van overeenkomstige toepassing.
(7) Verdere aanspraken van de Opdrachtgever op OROOX AG en haar plaatsvervangers voor andere dan de in deze § 9 geregelde eigendomsgebreken of aanspraken zijn uitgesloten.

§
(1) Schadeclaims en onkostenvergoedingen door de opdrachtgever aan OROOX AG (hierna "schadeclaims" genoemd), ongeacht de rechtsgrond, zijn uitgesloten. Dit geldt in het bijzonder voor de schending van verplichtingen die voortvloeien uit de contractuele verplichting en uit de onrechtmatige daad.
(2) OROOX AG is echter volgens de wettelijke bepalingen aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid.
(3) OROOX AG is volgens de wettelijke bepalingen aansprakelijk voor schade die gebaseerd is op een opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door OROOX AG of op een opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door haar vertegenwoordigers of plaatsvervangers. Voor zover OROOX AG niet wordt beschuldigd van opzettelijke plichtsverzuim, is de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot voorzienbare, typisch optredende schade.
(4) OROOX AG is volgens de wettelijke bepalingen aansprakelijk indien zij een wezenlijke contractuele verplichting opzettelijk schendt; in dit geval is de aansprakelijkheid voor schade echter beperkt tot de voorzienbare, typisch optredende schade.
(5) OROOX AG is volgens de wettelijke bepalingen aansprakelijk indien zij een gebrek frauduleus heeft verzwegen of een garantie voor de kwaliteit van de software heeft overgenomen.
(6) Hetzelfde geldt als de aansprakelijkheid verplicht is volgens de bepalingen van de wet op de productaansprakelijkheid.
(7) Voor zover de aansprakelijkheid voor schade tegen OROOX AG is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook met betrekking tot de persoonlijke aansprakelijkheid voor schade van de medewerkers, werknemers, personeel, vertegenwoordigers en plaatsvervangers van OROOX AG.
(8) Een wijziging van de bewijslast ten nadele van de cliënt gaat niet gepaard met bovenstaande bepalingen.

§ 11 Vertrouwelijkheid
De contractpartijen verbinden zich ertoe om alle informatie over de contractpartner die zij in deze contractuele relatie ontvangen, voor onbepaalde tijd geheim te houden. Naast de operationele organisatorische procedures geldt dit met name voor alle informatie die als vertrouwelijk is aangemerkt of die herkenbaar is als bedrijfs- en bedrijfsgeheim. De verplichting tot geheimhouding geldt niet indien en voor zover de informatie algemeen bekend is geworden of reeds bekend is bij de andere partij, zonder dat dit een schending van het contract door de andere partij tot gevolg heeft.

§ 12 Algemene bepalingen
(1) Alle afspraken die tussen de opdrachtgever en OROOX AG worden gemaakt ten behoeve van de uitvoering van dit contract zijn schriftelijk vastgelegd in dit contract.
(2) De desbetreffende aanvullingen op dit contract en op de offerte maken bij de ondertekening integraal deel uit van dit contract.
(3) De plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract is de vestigingsplaats van OROOX AG, op voorwaarde dat de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is. OROOX AG heeft echter ook het recht een vordering in te stellen tegen de klant bij de rechtbank die bevoegd is voor zijn vestigingsplaats.
(4) Indien afzonderlijke bepalingen van dit contract niet rechtsgeldig zijn of hun rechtsgeldigheid verliezen als gevolg van een latere omstandigheid, of indien er een lacune in dit contract wordt geconstateerd, wordt de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet aangetast.
(5) OROOX AG wijst er uitdrukkelijk op dat om redenen van veiligheid, het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening en het handhaven van kwaliteitsnormen, service- en projectbesprekingen kunnen worden vastgelegd.

Status: 01/2018