Algemene voorwaarden Oroox AG

§ 1 Toepassingsgebied

(1) De volgende bepalingen zijn alleen van toepassing op handelaren, ondernemers en publiekrechtelijke rechtspersonen en publiekrechtelijke bijzondere vermogens.
(2) Uitsluitend de bepalingen van deze overeenkomst zijn van toepassing. OROOX AG aanvaardt geen algemene voorwaarden van de klant die in tegenspraak zijn met of afwijken van deze bepalingen, tenzij OROOX AG uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd met de geldigheid ervan.
(3) Het recht van het Vorstendom Liechtenstein is van toepassing op de uitvoering van deze overeenkomst.

§ 2 Voorwerp van de overeenkomst

(1) Afhankelijk van de overeenkomst in de offerte ontwikkelt OROOX AG een passende en economische oplossing voor de door de opdrachtgever gespecificeerde eisen in de vorm van een geschikte Oroox-toepassing, via de stappen van eisenanalyse / systeemplanning / organisatie / programmering / documentatie en instructie (Oroox-ontwikkeling) of converteert de bestaande software van de opdrachtgever naar de nieuwe in de offerte gespecificeerde specificaties (softwareaanpassing). De omvang van de Oroox-ontwikkeling of -aanpassing (hierna uniform softwareontwikkeling genoemd) door OROOX AG vloeit voort uit dit contract, de bijbehorende softwareofferte en de specificaties, die integraal deel uitmaken van dit contract.
(2) Voor de latere levering van verbeterde versies van de gemaakte Oroox-toepassing is een afzonderlijk onderhoudscontract vereist.
(3) De overeengekomen dienst wordt door OROOX AG geleverd in overeenstemming met de huidige stand van de software engineering en de principes van de goede beroepspraktijk.
(4) Tenzij in de offerte of in het softwareontwikkelingscontract anders is overeengekomen, stelt de opdrachtgever samen met OROOX AG een functionele specificatie op ter voorbereiding van de Oroox-oplossing. OROOX AG ondersteunt de opdrachtgever hierbij met advies.
(5) De te ontwikkelen software wordt beschikbaar gesteld voor onbepaalde duur, maar ten minste voor de economische levensduur van het programma.
(6) Elke partij bij het contract wijst de andere partij een bevoegde werknemer aan die de voor de uitvoering van dit contract vereiste informatie kan verstrekken en juridisch bindende beslissingen kan nemen of laten nemen.
(7) Alle wijzigingen van de omvang van de prestaties die na het afsluiten van de overeenkomst worden aangebracht, maken alleen deel uit van de overeenkomst als ze worden overeengekomen en in de softwareofferte worden opgenomen. OROOX AG behoudt zich het recht voor om de onder § 7 overeengekomen vergoeding in redelijkheid te verhogen bij overeengekomen wijzigingen van de omvang van de prestaties die tot extra kosten voor OROOX AG leiden.
(8) Opties voor Oroox-toepassingen e.d., waarvoor de Klant op een later tijdstip kiest, worden afzonderlijk in het Softwareaanbod opgenomen.
(9) OROOX AG mag een beroep doen op onderaannemers.
(10) OROOX AG mag de voor de aanmaak van de software benodigde werktijden vrij kiezen en andere opdrachten aannemen, voor zover dit geen afbreuk doet aan de tijdige en zorgvuldige uitvoering van de opdracht.
(11) Indien OROOX AG vaststelt dat de dienstbeschrijving of de instructies van de Klant onjuist, onvolledig, dubbelzinnig of objectief niet uitvoerbaar zijn, moet zij de Klant onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen van deze omstandigheid en van de gevolgen ervan. De cliënt van zijn kant moet onmiddellijk beslissen over elke wijziging in de beschrijving van de dienst of zijn instructies. De klant dient speciale uitvoeringsvoorstellen van OROOX AG op basis van zijn ondernemerskennis te controleren alvorens een order te bevestigen of alvorens een order te wijzigen alsook tijdens de creatie- of herbewerkingstermijn en dient OROOX AG onmiddellijk op de hoogte te brengen van eventuele voorbehouden.

§ 3 Eigendom, reikwijdte van het gebruiksrecht, auteursrecht

(1) Na volledige betaling van de overeengekomen vergoeding verwerft de klant de eigendom van alle contractueel verschuldigde roerende goederen. Het vrije gebruik van geleverde goederen vóór aanvaarding is toegestaan.
(2) De klant heeft recht op het niet-exclusieve, overdraagbare en tijdelijk onbeperkte gebruik van de aan hem geleverde Oroox-toepassing. De klant mag na afloop van de garantie fouten in de software corrigeren en andere wijzigingen aanbrengen, maar alleen in het kader van het beoogde contractuele gebruik. OROOX AG is niet verplicht om het bronformaat van het programma voor dergelijke bugfixes en wijzigingen vrij te geven als de overdracht van de broncode geen overeengekomen onderdeel van de service is.
(3) OROOX AG blijft eigenaar van alle auteursrechten op de aan de Klant overhandigde Oroox-toepassing met inbegrip van het respectieve bijbehorende materiaal, zelfs indien de Klant deze in de contractueel toegestane mate wijzigt of combineert met zijn eigen programma's of die van een derde. De Klant dient een copyrightvermelding aan te brengen met verwijzing naar OROOX AG in het geval van dergelijke wijzigingen of koppelingen evenals in het geval van het maken van programmakopieën die nodig zijn voor het contractuele gebruik.

§ 4 Verplichtingen van de Klant

(1) De klant verbindt zich ertoe de activiteiten van OROOX AG die nodig zijn voor het creëren van software te ondersteunen, in het bijzonder OROOX AG op verzoek en tijdig de informatie en hulpmiddelen te verstrekken die nodig zijn voor het creëren van software met betrekking tot het door de klant gebruikte systeem, de systeemomgeving en de bijbehorende interfaces. De opdrachtgever stelt kosteloos alle randvoorwaarden op het gebied van zijn bedrijfssfeer ter beschikking die nodig zijn voor het maken van de software. Werkruimten dienen tijdens kantooruren toegankelijk te zijn en de benodigde arbeidsmiddelen dienen beschikbaar te zijn. Testgegevens en overige informatie dienen tijdig ter beschikking te worden gesteld en medewerkers die belast zijn met de bediening van de programmatuur dienen tijdig ter beschikking te worden gesteld.
(2) De Klant dient OROOX AG onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke wijziging aan de hardwareconfiguratie of de systeemsoftware tijdens de uitvoering van de bestelling.
(3) De opdrachtgever neemt de coördinatieverplichting op zich bij de raakvlakken met de eigen diensten en met de diensten van derden, inclusief de gehele projectorganisatie. OROOX AG is alleen verantwoordelijk voor de in de dienstverleningsovereenkomst genoemde diensten.
(4) De klant mag geen markeringen, eigendomsgegevens en copyrightvermeldingen van OROOX AG in het programma wijzigen of verwijderen. Dit geldt ook voor alle begeleidende materialen.
(5) Indien de klant de software geheel of gedeeltelijk verkoopt of door een lokale verhuizing of ombouw verplaatst, dient hij OROOX AG hiervan op de hoogte te brengen.

§ 5 Levering en installatie, uitvoeringsperiode

(1) OROOX AG levert de opdrachtgever het programma in gecodeerde en invoerklare vorm voor het uitvoeren van de overeengekomen functionele tests. Na de nodige aanpassingen wordt de definitieve programmaversie geïnstalleerd. Voor de overdracht van het bronformaat is een speciale overeenkomst in de offerte of in het softwareontwikkelingscontract vereist.
(2) De klant stelt OROOX AG voldoende faciliteiten voor het gebruik van het systeem en computertijden ter beschikking voor de ontwikkeling, het testen en de installatie van de software. De vereiste computertijden worden in de softwareofferte vermeld en worden vooraf vastgelegd.
(3) OROOX AG verstrekt gebruikersdocumentatie voor het gemaakte programma en, in geval van een afzonderlijke overeenkomst, daarnaast ontwikkelingsdocumentatie. De verplichting tot levering van de ontwikkelingsdocumentatie wordt afzonderlijk in de offerte vermeld.
(4) Er worden uitvoeringstermijnen overeengekomen voor de offerte (indien nodig in een tijd- en activiteitenplan). Deze termijnen kunnen ook worden gerelateerd aan op zichzelf staande mijlpalen. In het geval van langere productieperioden moet ten minste één verwacht en één laatste tijdstip worden overeengekomen voor de overdracht en het tot stand brengen van functionele capaciteit.
(5) OROOX AG informeert de opdrachtgever over de voortgang van de productie volgens het tijdschema en verleent de opdrachtgever op verzoek toegang tot de desbetreffende documenten en uittreksels daarvan.
(6) De naleving van de uitvoeringstermijnen is afhankelijk van de tijdige en correcte nakoming van de verplichtingen van de Klant en de opheldering van alle technische vragen. De uitvoeringstermijnen worden redelijkerwijs verlengd indien de klant verantwoordelijk is voor de belemmering of indien de klant niet of niet tijdig meewerkt, tenzij OROOX AG verantwoordelijk is voor de vertraging.
(7) De uitvoeringstermijnen worden verlengd bij maatregelen in het kader van arbeidsconflicten, in het bijzonder stakingen en lock-outs, alsook bij onvoorziene belemmeringen buiten de wil van OROOX AG, voor zover deze belemmeringen aantoonbaar een aanzienlijke invloed hebben op de totstandkoming van de software. Dit geldt niet indien de belemmering of onderbreking het gevolg is van een arbeidsconflict waarvoor OROOX AG door onrechtmatig handelen verantwoordelijk is. De uitvoeringstermijnen worden overeenkomstig de duur van dergelijke maatregelen en belemmeringen verlengd. OROOX AG is niet verantwoordelijk voor voornoemde omstandigheden, zelfs indien deze zich voordoen tijdens een reeds bestaande vertraging. OROOX AG zal de klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen van het begin en het einde van dergelijke belemmeringen.
(8) Indien OROOX AG met de aanmaak van de software in gebreke blijft, kan de opdrachtgever de overeenkomst in het kader van de wettelijke bepalingen enkel opzeggen indien OROOX AG verantwoordelijk is voor de vertraging bij de aanmaak van de software. Bij lichte plichtsverzuim is terugtrekking uit het contract uitgesloten. Een wijziging van de bewijslast in het nadeel van de opdrachtgever is niet verbonden met de bovenstaande bepalingen.
(9) Op verzoek van OROOX AG is de opdrachtgever verplicht om binnen een redelijke termijn te verklaren of hij zich terugtrekt uit de overeenkomst wegens de vertraging bij de aanmaak van de software of dat hij blijft aandringen op de aanmaak van de software.
(10) Voor zover in de offerte niets anders is overeengekomen, instrueert OROOX AG het personeel dat door de Klant voor het gebruik van de programma's is bestemd, voor zover nodig en tijdig voor de toepassing en het gebruik van de programma's.
(11) OROOX AG zal - voor zover overeengekomen in de offerte - het personeel dat bestemd is voor het gebruik van de programma's in de nodige mate en tijdig opleiden voor de toepassing en het gebruik van de programma's.
(12) OROOX AG ondersteunt de Klant - voor zover overeengekomen in de offerte - met geschikt gekwalificeerd personeel bij het gebruik van de programma's en bij het verhelpen van gebreken die niet onder de garantie vallen.

§ 6 Aanvaarding

(1) De door OROOX AG geproduceerde software wordt door de klant aanvaard met inachtneming van de volgende bepalingen.
(2) De opdrachtgever verklaart onmiddellijk schriftelijk akkoord te gaan als de prestatie van OROOX AG aan de prestatiebeschrijving voldoet. De aanvaarding van de programma's of zelfstandige delen van de programma's is afhankelijk van een succesvolle functionele test. Deze wordt geacht met succes te zijn uitgevoerd als de programma's voldoen aan de in de offerte overeengekomen eisen. Acceptatie kan niet worden geweigerd op grond van kleine gebreken. Type, omvang en duur van de functionele test worden gespecificeerd in de offerte of in het tijd- en activiteitenplan. Ook kunnen afspraken worden gemaakt over een speciale paraatheid van voldoende gekwalificeerde medewerkers van OROOX AG tijdens de duur van de functionele test. De functionele test begint op de eerste werkdag na ontvangst van de melding van functionele geschiktheid.
(3) Indien nodig ondersteunt OROOX AG de klant tijdens de functionele test.
(4) De opdrachtgever is verplicht OROOX AG onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van afwijkingen van de eisen voor de programma's die zich tijdens de functionele test voordoen.
(5) Als tijdens de functionele tests afwijkingen van de eisen voor de programma's worden vastgesteld en de programma's toch worden geaccepteerd, moeten de afwijkingen door de klant in de acceptatieverklaring als gebreken worden opgenomen.
(6) Indien de Klant niet deelneemt aan de functionele test om een andere reden dan een onmiddellijke en gerechtvaardigde klacht, wordt de software geacht aanvaard te zijn vier weken na installatie.

§ 7 Vergoeding, betalingsvoorwaarden, verrekening, retentie

(1) De Klant betaalt OROOX AG een eenmalige licentievergoeding voor het gebruik van de gecreëerde en geleverde Oroox-toepassing.
(2) Het bedrag van de vergoeding wordt opgenomen in de offerte. De betaling is verschuldigd bij aanvaarding van het programma of op afzonderlijk in het aanbod overeengekomen betalingsdata.
(3) De voor de levering van het programma benodigde servertoegang wordt door de klant verschaft. Oroox AG stelt de middelen voor serverontwikkeling ter beschikking tijdens de ontwikkelingsperiode.
(4) De wettelijke belasting op de toegevoegde waarde is niet inbegrepen in de prijzen van OROOX AG; deze wordt apart vermeld in de factuur tegen het wettelijke tarief op de dag van facturering.
(5) Advies- en trainingskosten zijn niet inbegrepen in de prijs, tenzij anders overeengekomen.
(6) Betalingen aan OROOX AG geschieden zonder aftrek op de vervaldag, doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij betaling op de rekening van OROOX AG is de datum van creditering van de rekening bepalend.
(7) Voor de aftrek van een korting is een speciale schriftelijke overeenkomst nodig.
(8) Indien de klant in gebreke blijft met de betaling, is OROOX AG gerechtigd een vertragingsrente van zes procentpunten boven de basisrentevoet per jaar te eisen. Het vorderen van hogere rente of verdere schadevergoeding is niet uitgesloten.
(9) De klant heeft alleen recht op verrekening als zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld, klaar zijn voor een beslissing, onbetwist zijn of erkend zijn door OROOX AG. De klant heeft slechts het recht om een retentierecht uit te oefenen voor zover zijn tegenvordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie.

§ 8 Garantie - Kwaliteitsgebreken

(1) Voor zover bij de risico-overgang een gebrek aan het geleverde voorhanden was, heeft OROOX AG het recht om, naar eigen keuze, het gebrek te verhelpen of een gebrekvrij voorwerp te leveren (nakoming achteraf).
(2) In geval van nakoming achteraf is OROOX AG verplicht alle kosten te dragen die noodzakelijk zijn voor de nakoming achteraf, met name transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten, voor zover deze niet worden verhoogd door het feit dat het leveringsvoorwerp naar een andere plaats dan de plaats van nakoming is gebracht.
(3) Indien de nakoming achteraf mislukt, kan de Klant - onverminderd eventuele aanspraken op schadevergoeding volgens § 10 van deze Algemene Voorwaarden - naar eigen goeddunken het gebrek zelf verhelpen en vergoeding van de noodzakelijke kosten eisen, de vergoeding verlagen of het contract opzeggen.
(4) De Klant dient OROOX AG per e-mail op de hoogte te brengen van eventuele gebreken. Hij dient het gebrek binnen redelijke grenzen vast te stellen, te isoleren en schriftelijk te documenteren. Daartoe verzamelt hij de nodige documenten, bijv. over de opgeslagen gegevens, de invoer- en uitvoergegevens alsmede tussentijdse en testresultaten.
(5) De garantietermijn voor aanspraken van de Klant jegens OROOX AG op grond van een gebrek in de software bedraagt twaalf maanden vanaf het begin van de wettelijke verjaringstermijn, echter op zijn vroegst vanaf de aanvaarding van de software conform § 6 van deze Algemene Voorwaarden. Dit geldt niet bij letsel aan leven, lichaam of gezondheid, bij opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim of bij opzettelijke schending van een wezenlijke contractuele verplichting door OROOX AG. Dit geldt evenmin indien OROOX AG het gebrek bedrieglijk heeft verzwegen of een garantie voor de kwaliteit van de software heeft aangenomen.
(6) Garantieclaims bestaan niet bij onbeduidende afwijkingen van de overeengekomen kwaliteit, bij onbeduidende vermindering van de bruikbaarheid of bij schade die na de risico-overgang ontstaat ten gevolge van foutieve of nalatige behandeling, ongeschikte uitrusting of bijzondere invloeden die niet contractueel zijn overeengekomen, evenals bij niet-reproduceerbare softwarefouten. Indien de klant of derden onoordeelkundige wijzigingen in de software aanbrengen, zijn garantieclaims voor deze wijzigingen en de daaruit voortvloeiende gevolgen eveneens uitgesloten.
(7) Voor zover aansprakelijkheid wordt aanvaard voor het verlies van gegevens, is de aansprakelijkheid beperkt tot de typische herstelkosten die zouden zijn ontstaan als de klant regelmatig en op gevaarlijke wijze back-ups van de gegevens zou hebben gemaakt. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade die de Klant lijdt als gevolg van het falen van de software en die voorkomen had kunnen worden als de met deze software verwerkte processen regelmatig en tijdig waren gecontroleerd.
(8) Indien OROOX AG bewijst dat er geen sprake was van garantiegebreken, heeft zij recht op terugbetaling van de kosten voor de verrichte prestaties wegens het opheffen van het gebrek volgens de door haar algemeen toegepaste tarieven, op voorwaarde dat de Klant op de hoogte was van de niet-gerechtvaardigde melding van het gebrek of dat dit hem door grove nalatigheid niet bekend was.
(9) Voor vorderingen tot schadevergoeding en onkostenvergoeding tegen OROOX AG geldt § 10 van deze Algemene Voorwaarden. Verdere aanspraken van de Klant jegens OROOX AG en haar plaatsvervangers op grond van een materieel gebrek of andere dan in deze § 8 geregelde aanspraken zijn uitgesloten.

§ 9 Industriële-eigendomsrechten en auteursrechten - eigendomsgebreken

(1) Tenzij anders overeengekomen, is OROOX AG enkel in het land van de plaats van levering verplicht om de software vrij van industriële eigendomsrechten en auteursrechten van derden (hierna "Eigendomsrechten" genoemd) ter beschikking te stellen.
(2) Indien een derde jegens de opdrachtgever gerechtvaardigde aanspraken doet gelden wegens schending van industriële eigendomsrechten door software die door OROOX AG is geproduceerd en conform de overeenkomst is gebruikt, is OROOX AG jegens de opdrachtgever aansprakelijk binnen de in § 8 lid. 5 van deze Algemene Voorwaarden als volgt:
OROOX AG heeft in eerste instantie het recht om, naar haar keuze, ofwel de nodige licenties te verkrijgen met betrekking tot de beweerdelijk geschonden rechten, ofwel de Opdrachtgever gewijzigde software of delen daarvan ter beschikking te stellen die, in geval van inruil tegen de inbreukmakende software of een deel daarvan, de beschuldiging van inbreuk met betrekking tot de gecreëerde software opheffen. Indien deze nakoming achteraf mislukt, heeft de Opdrachtgever de wettelijke rechten; in het bijzonder heeft de Opdrachtgever het recht om, naar zijn keuze, het gebrek aan eigendom zelf te verhelpen en vergoeding van de noodzakelijke kosten te eisen, de vergoeding te verminderen of, naar zijn keuze, het contract op te zeggen. Voor het overige zijn bij inbreuken op eigendomsrechten de bepalingen van § 8 van deze Algemene Voorwaarden mutatis mutandis van toepassing. De schadevergoedingsplicht van OROOX AG wordt geregeld door § 10 van deze Algemene Voorwaarden.
(3) De voornoemde verplichtingen bestaan voor OROOX AG enkel indien de Klant een inbreuk niet erkent en OROOX AG behoudt zich het recht voor om alle defensieve en buitengerechtelijke maatregelen te nemen.
(4) Vorderingen van de Klant zijn uitgesloten voor zover de Klant verantwoordelijk is voor de inbreuk op de IER.
(5) Aanspraken van de Klant zijn eveneens uitgesloten indien de inbreuk op de IER veroorzaakt is door bijzondere specificaties van de Klant, door een toepassing die niet door OROOX AG voorzienbaar was of doordat de Software door de Klant gewijzigd werd of samen met niet door OROOX AG geleverde producten gebruikt werd.
(6) In geval van andere gebreken zijn de bepalingen van § 8 en § 10 van deze Algemene Voorwaarden van overeenkomstige toepassing.
(7) Verdere aanspraken van de Klant tegenover OROOX AG en haar plaatsvervangers op grond van een eigendomsgebrek of andere aanspraken dan in deze § 9 geregeld, zijn uitgesloten.

§ 10 Andere vorderingen tot schadevergoeding

(1) Schadeclaims en onkostenvergoedingen van de Klant tegen OROOX AG (hierna "Schadeclaims" genoemd), ongeacht de rechtsgrond, zijn uitgesloten. Dit geldt in het bijzonder voor plichtsverzuim voortvloeiend uit de contractuele verbintenis en uit onrechtmatige daad.
(2) OROOX AG is echter volgens de wettelijke bepalingen aansprakelijk voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid.
(3) OROOX AG is aansprakelijk in overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor schade die voortvloeit uit een opzettelijke of grove nalatige plichtsverzaking door OROOX AG of uit een opzettelijke of grove nalatige plichtsverzaking door haar vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten. Indien OROOX AG geen opzettelijk plichtsverzuim ten laste wordt gelegd, blijft de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot de voorzienbare, typisch optredende schade.
(4) OROOX AG is aansprakelijk in overeenstemming met de wettelijke bepalingen indien zij opzettelijk een essentiële contractuele verplichting schendt; in dit geval is de aansprakelijkheid voor schadevergoeding echter beperkt tot de voorzienbare, typisch optredende schade.
(5) OROOX AG is aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen indien zij een gebrek bedrieglijk heeft verzwegen of een garantie voor de kwaliteit van de software heeft verondersteld.
(6) Hetzelfde geldt als de aansprakelijkheid verplicht is volgens de bepalingen van de productaansprakelijkheidswet.
(7) Voor zover de aansprakelijkheid voor schade jegens OROOX AG uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook met betrekking tot de persoonlijke aansprakelijkheid voor schade van werknemers, werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangers van OROOX AG.
(8) Een wijziging van de bewijslast in het nadeel van de klant is niet verbonden met de bovenstaande bepalingen.

§ 11 Vertrouwelijkheid

De contractpartijen verplichten zich ertoe om alle informatie over de contractpartij die zij in het kader van deze contractuele relatie ontvangen, voor onbepaalde tijd geheim te houden. Dit geldt niet alleen voor de operationele organisatorische processen, maar ook voor alle informatie die als vertrouwelijk wordt aangeduid of herkenbaar is als handels- en bedrijfsgeheim. De geheimhoudingsplicht is niet van toepassing indien en voor zover de informatie algemeen bekend is geworden of reeds bekend was bij de andere partij zonder dat contractbreuk door de andere partij hiervan de oorzaak is.

§ 12 Algemene bepalingen

(1) Alle afspraken tussen de klant en OROOX AG ter uitvoering van dit contract worden schriftelijk vastgelegd in dit contract.
(2) De addenda bij dit contract en bij de offerte maken deel uit van dit contract bij ondertekening.
(3) De bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst is de vestigingsplaats van OROOX AG indien de Klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is. OROOX AG heeft echter ook het recht om de Klant te dagvaarden voor de bevoegde rechtbank van de vestigingsplaats van de Klant.
(4) Mochten afzonderlijke bepalingen van dit contract door een latere omstandigheid niet rechtsgeldig zijn of hun rechtsgeldigheid verliezen, of mocht er een lacune in dit contract aan het licht komen, dan wordt de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen hierdoor niet aangetast.
(5) OROOX AG wijst er uitdrukkelijk op dat service- en projectbesprekingen om veiligheidsredenen, ter verhoging van de servicekwaliteit en ter handhaving van de kwaliteitsstandaard kunnen worden vastgelegd.

Status: 02/2023